Ποίηση και τραγούδι. Ο ποιητής και στιχουργός Μάνος Ελευθερίου.

Poetry and song. The poet and lyricist Manos Eleftheriou. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κοζυράκη, Μαρία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. Βασιλειάδης, Βασίλειος
 8. Αραβανή, Ευαγγελία | Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. Μάνος Ελευθερίου | Manos Eleftheriou | Έλληνας ποιητής | poet | στιχουργός | lyricist | Νεοελληνική ποίηση | Modern Greek poetry | τραγούδι | Modern Greek song
 10. 1
 11. 49
 12. 0
 13. εικόνες με τα λογότυπα στο εξώφυλλο
  • Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ασχολείται με τη διασύνδεση της ποίησης και του τραγουδιού, μελετώντας την περίπτωση του ποιητή και στιχουργού Μάνου Ελευθερίου (1938-2018). Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αρχικά ανασκόπηση της πορείας του Ελευθερίου στην ποίηση και στο τραγούδι που χρονικά διαγράφει ένα τόξο που υπερβαίνει τα πενήντα χρόνια. Παρουσιάζονται οι ποιητικές συλλογές και η δισκογραφία του, με χρήση παραθεμάτων. Επισημαίνεται η προφανής συσχέτιση της ζωής του και των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών της εποχής με το έργο του. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να εξακριβωθεί αν η ποίηση και η στιχουργική του συγκλίνουν ή αποκλίνουν, εξετάζοντας μια σειρά από επιμέρους ζητήματα. Συγκεκριμένα εστιάζουμε στη μορφή των ποιημάτων ή των τραγουδιών αφενός και στη θεματική τους αφετέρου. Η ευρεία θεματολογία του Ελευθερίου κατηγοριοποιήθηκε με άξονες την ιστορία, τον τόπο, το θέατρο, την κοινωνία, την αγάπη, τη φυσική φθορά, τη θρησκεία και την ποιητική τέχνη. Επισκοπώντας συνολικά τους στίχους του Ελευθερίου είναι εμφανής η συνεχής ενστάλαξη της ποίησης στο τραγούδι, αλλά και το αντίστροφο σε ένα βαθμό. Το προσωπικό του ύφος είναι αναγνωρίσιμο και στις δύο πτυχές του έργου του. Η ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία του και η εξασκημένη ποιητική του φλέβα οδηγεί στη δημιουργία ποιοτικών και θεματικά στέρεων στίχων, είτε αυτοί προορίζονται για ανάγνωση, είτε για μελοποίηση και ακρόαση. Στο δημιουργικό μέρος επιχειρήθηκε να γίνει συγγραφή ενός διηγήματος εμπνευσμένου από το σύμπαν του Ελευθερίου και τη συνήθη θεματολογία του. Στον πεζό λόγο έγινε και παρεμβολή στίχων που ομοιάζουν με ποιήματα ή με τραγούδια, πάλι στα πρότυπα του Ελευθερίου. Η εργασία αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα πολυσχιδή και ακούραστο ποιητή / στιχουργό, που έγραψε κάποια από τα πιο εμβληματικά ελληνικά τραγούδια.
  • The present study was prepared in the framework of the joint inter-university postgraduate program of Creative Writing, of the Hellenic Open University and the University of Western Macedonia. It deals with the connection between poetry and lyrics, studying the case of the poet and lyricist Manos Eleftheriou (1938-2018). The theoretical part first reviews Eleftheriou's course in poetry and lyrics, which chronologically exceeds fifty years. His poetry collections and discography are presented, using quotations. The obvious correlation of his life and the socio-political conditions of the time with his work is highlighted. An attempt is then made to ascertain whether his poetry and lyricism converge or diverge by examining a number of individual issues. Specifically, we focused on the form of the poems or songs on the one hand and on their subject matter on the other. The broad subject spectrum of Eleftheriou was categorized according to history, place, theater, society, love, physical decay, religion and poetry. Overviewing generally the lyrics of Eleftheriou it is obvious the continuous instillation of poetry into the songs, but also the reverse to a degree. Eleftheriou’s personal style is recognizable in both aspects of his work. His sensitive temperament and his practiced poetic nature led to the creation of quality and thematically solid verses, whether they are intended for reading, or for composition and listening. In the creative part, an attempt was made to write a short story inspired by the universe of Eleftheriou and his usual subject matter. In prose verses that look like poems or songs were inserted, again in the manner of Eleftheriou. The study is a small tribute to a diverse and tireless poet / lyricist, who wrote some of the most emblematic greek songs.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές