Η πεζογραφία της Κλαρίσε Λισπέκτορ υπό το πρίσμα της écriture féminine και της φιλοσοφίας του Ζαν-Πωλ Σαρτρ

The writing prose of Clarice Lispector in the light of the écriture féminine and the philosophy of Jean-Paul Sartre (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΤΣΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΚΟΥΜΑΣΙΔΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ
 8. ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 9. Κλαρίσε Λισπέκτορ | Clarice Lispector | Οικογενειακοί δεσμοί | Family Ties | Hélène Cixous | Hélène Cixous | écriture féminine | écriture féminine | Το γέλιο της Μέδουσας | The laugh of the Medusa | Jean-Paul Sartre | Jean-Paul Sartre
 10. 25
 11. 31
 12. 0
 13. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα, τόμος Β’ (ΙΕΛ Β’) / Βλαβιανού, Α., Γκότση, Γ., Καρακάση, Κ., Καργιώτης, Δ., Κατσικάρος, Θ., Πιπινιά, Ι., Προβατά, Δ. & Σπυροπούλου, Α. / 2000 / Πάτρα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζεται η γραφή της Clarice Lispector αφενός υπό το πρίσμα της γυναικείας γραφής (écriture féminine), όπως η έννοια αυτή αναπτύχθηκε από τη φεμινίστρια Hélène Cixous, και αφετέρου υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας του Jean-Paul Sartre. Στο θεωρητικό μέρος παραθέτουμε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία της Clarice Lispector και αναφερόμαστε στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη γραφή της ως ιδιαίτερη, αινιγματική ή δυσνόητη. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των διηγημάτων της που συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή Οικογενειακοί δεσμοί, καθώς και τις αφηγηματικές τεχνικές που εντοπίζονται στα εν λόγω διηγήματα. Επίσης, εξηγούμε τι σημαίνει ο όρος γυναικεία γραφή και αναφερόμαστε στα βασικά χαρακτηριστικά της, στο πώς εντάσσεται στο πλαίσιο του μετανεωτερικού φεμινισμού, αλλά και στο πώς συνδέεται κι ενδεχομένως προέρχεται από τις ιδέες περί ανάγκης διεκδίκησης ενός χώρου των γυναικών στη γλώσσα και τη λογοτεχνία, όπως αναπτύχθηκαν ιδίως από τη Virginia Woolf, ενώ στη συνέχεια μελετούμε ειδικότερα τη γυναικεία γραφή μέσα από το δοκίμιο της Cixous Το γέλιο της Μέδουσας. Ακόμη, μελετούμε και διερευνούμε ένα διήγημα από τη συλλογή Οικογενειακοί δεσμοί, με τίτλο «Η μικρότερη γυναίκα στον κόσμο», υπό το πρίσμα της γυναικείας γραφής την οποία περιγράφει και χαιρετίζει η Cixous στο δοκίμιό της Το γέλιο της Μέδουσας. Τέλος, σχολιάζουμε το διήγημα «Αγάπη» από τη συλλογή Οικογενειακοί δεσμοί, υπό το πρίσμα της υπαρξιστικής φιλοσοφίας του Sartre, αλλά και των ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων των Lacan και Recalcati. Το δημιουργικό μέρος περιλαμβάνει τη μετάφραση του άρθρου “O amor (e a mulher): uma conversa (im)possível entre Clarice Lispector e Sartre” («Αγάπη (και γυναίκα): μία (μη) πιθανή συζήτηση μεταξύ της Κλαρίσε Λισπέκτορ και του Σαρτρ») της Valeska Zanello, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο βραζιλιάνικο περιοδικό Estudos Feministas, καθώς και ένα μικρό γλωσσάρι όπου διασαφηνίζονται ορισμένες φιλοσοφικές έννοιες του Sartre, οι οποίες αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, καθώς και ορισμένα στοιχεία της υπαρξιστικής φιλοσοφίας του τελευταίου.
  • The present thesis explores the writing of Clarice Lispector in the light of the feminist Hélène Cixous’s concept of écriture feminine and in the light of Jean-Paul Sartre's philosophy. In the theoretical part we mention some biographical information of Clarice Lispector and we refer to the elements that characterize her writing as peculiar, enigmatic or difficult to understand. We then present the basic common features of her short stories included in the collection Family ties, as well as the narrative techniques found in these short stories. We also explain the term écriture feminine and we refer to its basic characteristics, how it fits within the context of postmodern feminism, but also how it is connected and possibly derived from the ideas about the necessity of claiming a space of women in language and literature, as developed especially by Virginia Woolf, while then we study in particular female writing through the essay of Cixous The laugh of Medusa. We also study and investigate a short story from the collection Family Ties, entitled “The smallest woman in the world”, in light of the écriture feminine as described and welcomed by Cixous in her essay The laughter of Medusa. Finally, we review the story “Love” from the collection Family Ties, in light of the existential philosophy of Sartre, but also the psychoanalytic approaches of Lacan and Recalcati. The creative part of this thesis includes the translation of the article “O amor (e a mulher): uma conversa (im)possível entre Clarice Lispector e Sartre): an (im-)possible discussion between Clarice Lispector and Sartre” by Valeska Zanello, published in the Brazilian magazine Estudos Feministas. Also, a small glossary clarifies some Sartre’s philosophical concepts which are referred in the above article, as well as certain elements of his existentialist philosophy.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.