Έκφρασις, ποίησις, κινηματογράφος: η περίπτωση του Wim Wenders και ένα ποίημα εμπνευσμένο από την ταινία Τα Φτερά του Έρωτα (Der Himmel über Berlin) (1987).

Ekphrasis, poetry, cinema: the case of Wim Wenders and a poem inspired by the film Wings of Desire (Der Himmel über Berlin) (1987). (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΓΙΩΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΧΑΛΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΚΑΠΛΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 9. Έκφρασις | Ποίηση | Δημιουργική Γραφή | Ποιητική Σύνθεση | Κινηματογράφος
 10. 1
 11. 24
 12. 49
 13. Περιέχει εικόνες.
  • Ανέκαθεν οι καλλιτέχνες εμπνέονταν από το έργο άλλων καλλιτεχνών. Στον τομέα της δημιουργικής γραφής η «συνομιλία» αυτή αποκτά ιδιαίτερα σημασιολογική βαρύτητα, καθώς καταδεικνύει με μεγαλύτερη σαφήνεια την εκκίνηση της συγγραφής από την εμπνευστική αρχή, αλλά και την εξέλιξη της περαιτέρω δημιουργίας και σύνθεσης. Στη λογοτεχνία η δημιουργία αυτή βρίσκει ξεχωριστή θέση στην ποίηση και ονομάζεται έκφρασις. Η έκφρασις είναι κατά κυριολεξία η λεκτική αποτύπωση της εικαστικής τέχνης. Αν και από την αρχαιότητα συνδέθηκε άρρηκτα με την «εικόνα» οδηγώντας στο περίφημο ρητό του Οράτιου “Ut pictura poesis”, στην παρούσα διπλωματική εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στη Δημιουργική Γραφή, επιχειρείται η σύνθεση ενός ποιητικού σώματος που εκκινεί από κινηματογραφική ταινία, από Τα Φτερά του Έρωτα (1987) του Wim Wenders. Οι όροι με τους οποίους εξετάζουμε την εκφραστική ποίηση είναι παρεμφερείς με αυτές των εικαστικών τεχνών, όμως εξαιτίας της ποικιλότροπης έκφρασης και συνθετικότητας της κινηματογραφικής τέχνης, προσθέτουμε τα στοιχεία του ήχου και της μουσικής, της ηθοποιίας, του συνόλου της τεχνικής και της σκηνοθεσίας. Πρωτίστως, αναλύουμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε ιστορικά η ποιητική έκφρασις.
  • Artists have always been inspired by the work of other artists. In the field of creative writing, the "conversation" between any forms of art acquires special semantic weight, as it demonstrates more clearly the beginning of writing from the inspirational principle, but also the progress of further creation and composition. In literature this creation finds a special place in poetry and is called ekphrasis. Ekphrasis is literally the verbal representation of visual arts. Although from antiquity it was inextricably linked to the "image" leading to Horace's famous saying "Ut pictura poesis", in this dissertation, that was prepared in the framework of the Postgraduate Program of Hellenic Open University in Creative Writing, an attempt is made to compose a poetic body starting from a film by Wim Wenders, Wings of Desire (1987). The terms in which we examine ekphrastic poetry are similar to those of the visual arts, but because of the varied expression and composition of cinematic art, we add elements of sound and music, acting, all cinematic techniques and direction. First of all, we analyze the theoretical framework in which poetic expression was historically developed.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.