Όταν το λαϊκό παραμύθι συναντάει την ψηφιακή αφήγηση: Η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

When folk tale meets digital narrative: Utilizing digital media in Primary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζίμας, Κωνσταντίνος
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Τζιφόπουλος, Μενέλαος | Γαμβρού, Ειρήνη
 9. Λαογραφία | Λαϊκό Παραμύθι | Ψηφιακή Αφήγηση | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | Δημιουργική Γραφή
 10. 1
 11. 32
 12. 17
 13. Φωτογραφίες - Ιστοριοπίνακες
  • H παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» με θέμα την μελέτη του λαϊκού παραμυθιού, της ψηφιακής αφήγησης και των ψηφιακών μέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την μελέτη της λαογραφίας, του λαϊκού παραμυθιού και της αφήγησης βασίστηκε στις αρχές της συνεργατικής αφηγηματολογίας που απορρέει από την συνδυαστική προσέγγιση του Αριστοτέλη, Προπ, Ζενέτ και Μπαρτ. Εξετάστηκε η παιδαγωγική σημασία, η διδακτική συμβολή, καθώς και η ψυχοπαιδαγωγική διάσταση του παραμυθιού όπως αυτή προσεγγίστηκε από τον Bruno Bettelheim και την ψυχαναλυτική προσέγγιση των Καϊλα – Ξανθάκου. Στο ψηφιακό σκέλος, μελετήθηκαν μια σειρά από προγράμματα και τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της εκπαίδευσης, καθώς και βασικούς κανόνες, αρχές της ψηφιακής αφήγησης. Ακόμη αναπτύχθηκαν θεωρίες σχετικά με τη συνεισφορά των ψηφιακών μέσων στην διδασκαλία και τα οφέλη που αποκομίζουν οι χρήστες (εκπαιδευτικοί – μαθητές). Στο ερευνητικό μέρος, επικοινωνήσαμε με μια σειρά σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από διαφορετικούς νομούς της Ελλάδας. Το εύρος του δείγματος εκτείνεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς βασισμένες στο ερωτηματολόγιο που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Α και ακολούθησε παρουσίαση την ψηφιακής ιστορίας στους μαθητές, δημιουργική συζήτηση, και εκπαιδευτικές δράσεις. Στο δημιουργικό μέρος, το λαϊκό παραμύθι Ηλίτσα (Τζίμα Α. – Τζίμας Κ. 2002) μετασχηματίστηκε σε ψηφιακή μορφή. Έγινε μια εκτενής ανάλυση όλων των σταδίων κατασκευής της ψηφιακής ιστορίας. Παρουσιάστηκε μεγάλο μέρος των παραδοσιακών και ψηφιακών εργαλείων, ώστε να τεθούν στην διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου.
  • This dissertation was carried out as part of the Postgraduate Program ̈Creative Writing ̈. The subject of the study contains folk tales, digital storytelling and digitall media in Primary Education. The method applied was based on the principles of collaborative storytelling, resulting from the combined approach of Aristoteles, Vladimir Propp, Gerard Genette and Roland Barthes. The pedagogical significance, the didactic contribution as well as the psycopedagogical dimension of the fairy talle were examined, according to the theory of Bruno Bettelheim and the psycoanalytical approach of Kaila – Xanthakos. In another section we presented several applications and techniques that could be applied in the context of education as well as basic principles of digital storytelling. Theories have also been developed about the contribution of digital media in the teaching process and the benefits that users (in this case educators and students) gain. For the research material, we contacted with a several primary schools from different Greek regions. The sample range extended to all classes. Teachers were interviewed based on the questionnaire included in the Appendix A, followed by a presentation of the digitall folk tale Ilitsa (Tzima A. – Tzimas K. 2002) to the students as well as creative discussion and creative activities. Going through the creative part of this study, the folk tale of Ilitsa was transformed into a digital format. An extensive analysis of the construction stages was made, combining many traditional tools and digital applications so every user, teacher or student can have a complete toolbox available.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές