Τα ποιήματα για παιδιά του Γ. Βιζυηνού και η διδακτική τους αναπλαισίωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 1. MSc thesis
 2. Ανδρεοπούλου, Ευφροσύνη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Βασιλειάδης, Βασίλειος
 8. Πέτσα, Βασιλική | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Γεώργιος Βιζυηνός, παιδικά ποιήματα ανθολογίες -σχολικά ανθολόγια , συναλλακτική θεωρία δ, αναγνωστική εμπειρία διδακτική αναπλαισίωση, διδακτικό σενάριο. | Georgios Vizyinos, children's poems, anthologies-school anthologies, «transaction theory», reading experience, recontextualisation, didactic script.
 10. 4
 11. 127
 12. 3
 13. Σχήματα, φωτογραφίες,
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα παιδικά ποιήματα του Βιζυηνού, τα οποία αποτελούν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ποιητικές του στιγμές, και συγκεκριμένα με τη διδακτική τους αναπλαισίωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η θεματολογία των παιδικών του ποιημάτων στο μεγαλύτερο μέρος της επικεντρώνεται στα ενδιαφέροντα και στις απαιτήσεις των παιδιών. Αποτελούν μια επιτυχημένη συνάντηση της ποιητικής του ευαισθησίας με την επιστημονική του συνείδηση και αναδεικνύουν την ανανεωτική δύναμη και τον προδρομικό χαρακτήρα του εμπνευστή τους. Σε αυτά τα ποιήματα είναι εμφανής η διδακτική πρόθεση του Βιζυηνού, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την τέρψη της ανάγνωσης προχωρά στη διδασκαλία άμεσα ή έμμεσα των ηθικών αξιών και των κανόνων συμπεριφοράς. Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας η βιβλιογραφία στηρίχτηκε στο υλικό των ποιημάτων του Βιζυηνού και σε αναλύσεις πάνω στο έργο του από διακεκριμένους ερευνητές του. Επίσης, μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδηγηθήκαμε στην ανεύρεση πηγών (πρωτογενών/δευτερογενών) και μελετών σχετικών με το θέμα της εργασίας.
  • The present thesis deals with the children's poems of Vizyinos, which are one of his most interesting poetic moments, and specifically with their recontextualisation in Primary Education. The themes of his children's poems for the most part focus on the interests and requirements of the children. They are a successful meeting of his poetic sensitivity with his scientific consciousness and highlight the renewing power and the pioneering character of their inspirer.In these poems, the didactic intention of Vizyinos is evident, who, taking advantage of the pleasure of reading, proceeds to teach directly or indirectly the moral values and the rules of behavior. For the elaboration of the present thesis, the bibliography was based on the material of Vizyinos's poems and on analyzes on his work by his distinguished researchers. Also, through the review of the literature we were led to find sources (primary / secondary) and studies related to the topic of the work.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές