Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση Web 2.0 εργαλειών στη διδασκαλία στρατηγικών γραπτού λόγου

Teachers’ Perceptions on the Use of Web 2.0 Tools When Teaching Writing Strategies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΤΖΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Αγγλικά
 6. 110
 7. ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΟΝΤΟΥ, ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
 9. Perceptions | Web 2.0 tools | writing strategies | digital skills
 10. 5
 11. 47
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
 13. Integrating Computer Mediated Communication (CMC) and online networking in the teaching of English as a foreign language in high school/ E. KOUFADI
  • Η γραπτή έκφραση αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη δεξιότητα τόσο για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να τη διδάξουν, όσο και για τους μαθητές, ώστε να την κατακτήσουν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι απαιτείται ο συνδυασμός διαφόρων παραγόντων όπως η οργάνωση κειμένου, η ορθογραφία, η στίξη και η σύνταξη. Οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται αρκετά κατά τη διαδικασία της γραπτής έκφρασης καθώς είναι μία χρονοβόρα διαδικασία και οι μαθητές είναι συχνά αρνητικά προδιαθετιμένοι απέναντί της επειδή τη θεωρούν αρκετά περίπλοκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να γίνονται υπεύθυνοι όχι μόνο για τη διδασκαλία και την εξοικείωση των μαθητών με τις στρατηγικές γραπτού λόγου, αλλά και να βρίσκουν τρόπους να τους κινητοποιήσουν να γράψουν και να τους ενθαρρύνουν να τις χρησιμοποιήσουν πρακτικά. Ένας πιθανός τρόπος να γίνουν οι δραστηριότητες γραπτού λόγου πιο ελκυστικές θα μπορούσε να είναι η χρήση Web 2.0 εργαλειών που απαιτεί τη χρήση γραπτού λόγου και ενθαρρύνει τη γραπτή επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές καθώς τους προσφέρει ισχυρότερο κίνητρο. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των Web 2.0 εργαλειών κατά τη διδασκαλία των στρατηγικών γραπτού λόγου. Για αυτό το σκοπό διενεργήθηκαν 10 ατομικές συνεντεύξεις καθηγητών Αγγλικών προκειμένου να διαπιστωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που εφάρμοσαν τα εργαλεία στην τάξη, τις δεξιότητες που χρειάστηκαν προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν όπως επίσης και τη στάση των μαθητών απέναντι σε αυτά. Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις αναλύθηκαν με βάση την ερμηνευτική φαινομενολογική προσέγγιση ανάλυσης. Τα δεδομένα έδειξαν ότι η εφαρμογή αυτών των εργαλειών ήταν ευεργετική για τους μαθητές, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν έντονα να συμμετέχουν και κατάφεραν να δημιουργήσουν επιτυχημένα πολυδιάστατα κείμενα με τη βοήθεια Web 2.0 εργαλειών τα οποία εύκολα χρησιμοποιήθηκαν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές.
  • Writing is a quite complex skill for teachers to teach and for learners to master, because it requires the combination of several aspects, such as text organization, spelling, punctuation and syntax. Teachers face great difficulty when attempting to teach such strategies, because this process is time consuming and learners are often negatively predisposed against writing because they find it a rather complex skill to work with. Consequently, teachers become responsible not only to teach and train their students to learn writing strategies, but also to find ways to motivate them to write and, thus, encourage them to make use of them practically. A possible way to make writing more appealing would be to integrate in the teaching practice the use of Web 2.0 tools that require the use of writing and encourage writing communication among the learners increasing motivation. The aim of this work is to explore the teacher’s perceptions concerning the implementation of Web 2.0 tools when teaching writing strategies. For this purpose, 10 English language teachers were interviewed separately in order to find our more details about the way that they implement these tools in class, the skills that they needed in order to use them, as well as their learners’ attititude towards them. All the data that was gathered during the interviews was analysed based on the interpretative phenomenological analysis approach. The results showed that that the implementation of these tool in class was quite beneficial for the students who were highly motivated to participate and managed to produce successful multi-modal texts with Web 2.0 tools which are easy to operate both by the teachers and the learners.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές