Αξιολόγηση προσεγγίσεων και διδακτικού υλικού καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία τoυ γραπτού λόγου σε μαθητές επιπέδου Α2 στα ελληνικά δημοτικά σχολεία.

Evaluation of EFL teachers’ approaches and teaching materials for the teaching of writing to A2 level learners in Greek elementary schools. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσιλιμπάρη, Αντιγόνη
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 89
 7. Κωφού, Ιφιγένεια
 8. Κωφού, Ιφιγένεια | Σηφάκης, Νίκος
 9. ξένη γλώσσα, μητρική γλώσσα, διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας | foreign language, native language, English language teaching
 10. 7
 11. 85
 12. Περιέχει: figures,tables,abreviations,diagrams
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής σε μια ξένη γλώσσα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει γλωσσικές δεξιότητες και γνωστικές ικανότητες. Κατά συνέπεια, η γραφή είναι συχνά προκλητική για τους μαθητές γλωσσών, ενώ η διδασκαλία της γραφής μπορεί επίσης να είναι πρόκληση για τους καθηγητές ξένων γλωσσών. Υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις σχετικά με το τι συνεπάγεται η αποτελεσματική γραφή και συνεπώς διάφορες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γραφής. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων, στάσεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών Α2 ελληνικών Αγγλικών στα δημοτικά σχολεία σε σχέση με τη διδασκαλία της γραφής ως επικοινωνιακής δεξιότητας στα δημοτικά σχολεία. Ένας άλλος στόχος είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας του συνήθως χρησιμοποιούμενου διδακτικού υλικού επιπέδου Α2 για τη διδασκαλία της επικοινωνιακής γραφής. Η μεθοδολογία αυτής της μελέτης αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ποσοτική έρευνα των προσεγγίσεων των Ελλήνων καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γραφής με βάση ένα ερωτηματολόγιο που έχει σχεδιαστεί για τη διερεύνηση των κοινώς χρησιμοποιούμενων μεθόδων καθώς και των δεξιοτήτων, στάσεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη γραφή. Το δεύτερο μέρος βασίζεται σε μια συστηματική αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού υλικού σχολικών βιβλίων για τη διδασκαλία της γραφής σε νεαρούς μαθητές επιπέδου Α2 σε σχέση με την καταλληλότητά τους να υποστηρίζουν επικοινωνιακές διδακτικές προσεγγίσεις. Τα εγχειρίδια που επιλέχθηκαν ήταν το σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ' Δημοτικού και το εμπορικό βιβλίο Right On 2 για επίπεδο Α2 από την Express Publishing. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τόσο από την ανάλυση των ερωτηματολογίων όσο και από τις αξιολογήσεις των σχολικών βιβλίων, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η διδασκαλία της γραφής σε μαθητές Α2 επιπέδου Α2 ως επικοινωνιακή δεξιότητα δεν προωθείται επαρκώς στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Αν και οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν τη σημασία της επικοινωνιακής γραφής, φαίνεται να τους λείπουν οι δεξιότητες ή η υποστήριξη για την εφαρμογή επικοινωνιακών προσεγγίσεων διδασκαλίας. Όσον αφορά το διδακτικό υλικό για μαθητές επιπέδου Α2, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι παρόλο που παρέχουν πολλές ευκαιρίες για την εξάσκηση της γραφής, δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την προώθηση της επικοινωνιακής γραφής που βασίζεται στη διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, τόσο το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών όσο και οι αξιολογήσεις των σχολικών βιβλίων σε αυτή τη μελέτη υποδεικνύουν ότι οι επικοινωνιακές πτυχές της διδασκαλίας της γραφής της αγγλικής γλώσσας στα ελληνικά δημοτικά σχολεία δεν τονίζονται επαρκώς.
  • Developing writing skills in a foreign language is a complex process which involves language skills and cognitive abilities. Consequently, writing is often challenging for language learners while teaching writing can also be challenging for language teachers. There are various conceptions concerning what effective writing entails and therefore various approaches for the teaching of writing. The objective of this study is to investigate the teaching approaches, attitudes and beliefs of A2 level Greek EFL teachers in primary schools with respect to the teaching of writing as a communicative skill in primary schools. Another objective is to evaluate the suitability of commonly used A2 level teaching materials for the teaching of communicative writing. The methodology of this study comprises of two major parts. The first part entails the quantitative research of Greek EFL teachers’ approaches for the teaching of writing based on a questionnaire designed to investigate commonly used methods as well as teachers’ skills, attitudes and beliefs towards writing. The second part is based on a systematic evaluation of representative textbook materials for the teaching of writing to A2 level young learners with respect to their suitability to support communicative teaching approaches. The selected textbooks were the 6th Grade public school textbook and the commercial textbook Right On 2 for A2 level by Express Publishing. According to the results from both the questionnaire analysis and the textbook evaluations, it can be argued that the teaching of writing to A2 level EFL learners as a communicative skill is not adequately promoted in Greek primary schools. Although the teachers acknowledge the significance of communicative writing, they appear to lack the skills or the support to implement communicative teaching approaches. Concerning the teaching materials for A2 level learners, it could be argued that although they provide numerous opportunities for the practice of writing, they are not specifically designed to promote communicative, process-based writing. In, general, both the teachers’ questionnaire and the textbook evaluations in this study indicate that the communicative aspects of the teaching of EFL writing in Greek primary schools is not adequately emphasized.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές