Η αποτελεσματικότητα της χρήσης κινουμένων σχεδίων στην διδασκαλία των προφορικών και ακουστικών δεξιοτήτων σε μια εντεκάχρονη μαθήτρια. Μια μελέτη περίπτωσης.

The effectiveness of the use of cartoons in teaching Oracy skills to one eleven-year-old student. A case study. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρεπούσκου, Ασημίνα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 296
 7. Ζαφείρη, Μακρίνα-Νίνα
 8. Ζαφείρη, Μακρίνα-Νίνα | Κωφού, Ιφιγένεια
 9. Young students | Μικροί μαθητές | Cartoons | Κινούμενα σχέδια | Technology | Τεχνολογία | Case study | Μελέτη περίπτωσης | Action research | Έρευνα δράσης | Semi-structured interviews | Ήμι-δομημένες συνεντεύξεις | Teacher's diary | Ημερολόγιο δασκάλου | Pre-/While-/Post- tests | Τεστ πριν/κατά την διάρκεια/στο τέλος της σειράς μαθημάτων | Oracy skills | Ακουστικές και προφορικές δεξιότητες
 10. 21
 11. 140
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες, διαγράμματα
 13. Ayalaki, C., Karavas, K., (2004). Course Design and Evaluation. Volume 2. Greece. Hellenic Open University.
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των κινούμενων σχεδίων στη διδασκαλία των προφορικών και ακουστικών δεξιοτήτων σε ένα εντεκάχρονο κορίτσι που είναι επίσης μαθήτρια της έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω διατριβή στοχεύει στην ενίσχυση της υπόθεσης ότι η διδασκαλία των προφορικών και ακουστικών δεξιοτήτων σε νεαρούς μαθητές (YL) μέσω της χρήσης κινούμενων σχεδίων είναι πιο αποτελεσματική από την υιοθέτηση ενός βιβλίου που θεωρείται ότι ακολουθεί μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση. Τα ερευνητικά ερωτήματα εξετάζουν εάν τα κινούμενα σχέδια ενισχύουν την εκμάθηση λεξιλογίου στην ομιλία των μαθητών και εάν βελτιώνουν την προφορά των μαθητών, καθώς και εάν ενισχύουν τις δεξιότητες ακρόασης των μαθητών και τα εγγενή τους κίνητρα. Οι αρχές της έρευνας δράσης έχουν εφαρμοστεί για να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα και μπορεί να χαρακτηριστεί ως μελέτη περίπτωσης Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων ως ερευνητικού εργαλείου και πιο συγκεκριμένα προ- ημιδομημένες και μετα-ημιδομημένες συνεντεύξεις τόσο στη μαθήτρια όσο και στη μητέρα της. Πραγματοποιήθηκαν επίσης τεστ πριν την αρχή των μαθημάτων στη μαθήτρια για να με βοηθήσουν να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την απόδοσή της, ενώ πραγματοποιούνταν και τεστ κατά την διάρκεια των μαθημάτων και στο τέλος κάθε μαθήματος . Για όλα τα προαναφερθέντα εφαρμόστηκε το ΚΠΓ και τηρήθηκε ημερολόγιο από τον δάσκαλο για να καταγράψει τι συνέβη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναμένεται να ρίξουν φως στην επιρροή και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εφαρμογή των κινούμενων σχεδίων στη διδασκαλία των προφορικών και ακουστικών δεξιοτήτων σε μικρούς μαθητές.
  • Τhe purpose of this dissertation is to overview the effectiveness of the use of cartoons in teaching Oracy skills to one eleven-year-old girl who is also a student in the sixth grade of primary school. To be more specific, the dissertation, in question, aims at reinforcing the hypothesis that teaching Oracy skills to young learners (YL) through the use of cartoons is more effective than adopting a coursebook which is considered to follow a more traditional approach. The research questions examine whether animated cartoons enhance vocabulary learning in students’ speaking and if they improve students’ pronunciation as well as whether they enhance learners’ listening skills and their intrinsic motivation. The principles of action research have been employed in order for this research to take place and it can be described as a case study. More particularly, the present research is qualitative with the use of semi-structured interviews as a research tool and more specifically pre-semi-structured and post-semi-structured interviews with both the student and her mother. Pre-tests and post-tests were also administered to the student to help me reach some conclusions regarding her performance whereas while-tests were also conducted at the end of each lesson. The KPG was applied for all the aforementioned and a diary was kept by the teacher in order to record what happened during the lessons. The results of this research are expected to shed light on the influence and repercussions that the implementation of cartoons can have on teaching Oracy skills to young learners.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές