Κατάρτιση εκπαιδευτικών και μάθηση βασισμένη στη διαδικασία: ο αντίκτυπος των προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανώτερης σκέψης των μαθητών

Teacher education and process-based learning: the impact of teacher training programs on the learners' development of higher-order thinking skills (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πάτση, Δέσποινα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 89
 7. Κοταδάκη, Μαριάνθη
 8. Κοταδάκη, Μαριάνθη | Κανταρίδου, Ζωή
 9. teacher education κατάρτιση εκπαιδευτικών | process-based learning μάθηση βασισμένη στη διαδικασία | higher-order thinking skills δεξιότητες ανώτερης σκέψης | in-service training programs προγράμματα κατάρτισης κατά την περίοδο της εργασίας
 10. 2
 11. 81
 12. 76
 13. γραφήματα
 14. Course design and evaluation Volume 3 / Karavas & Manolopoulou-Sergi
  • Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις δεξιότητες ανώτερης σκέψης που προωθούνται μέσα από τη μάθηση βασισμένη στη διαδικασία, καθώς και στην εξέλιξη των καθηγητών Αγγλικής γλώσσας που επιτυγχάνεται μέσω της παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την περίοδο της εργασίας. Τόσο η μάθηση βασισμένη στη διαδικασία όσο και η εξέλιξη των καθηγητών αποτελούν δύο σημαντικά θεματικά κι ερευνητικά πεδία τα οποία αξίζουν διαρκή εξερεύνηση. Η μάθηση βασισμένη στη διαδικασία είναι μία σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας με κέντρο το μαθητή η οποία έχει αποδειχτεί πως ωφελεί τις γνωστικές ικανότητες αλλά και τις ικανότητες σκέψης των μαθητών της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, καθώς διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία, δίνει έμφαση στο ‘πώς’ της μάθησης και προωθεί την αυτονομία του μαθητή. Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη των καθηγητών είναι ένα πεδίο που αφορά τους καθηγητές Αγγλικής γλώσσας, αφού ανέκαθεν αναζητούσαν εφαρμόσιμες πρακτικές που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν τη διδακτική διαδικασία και θα διευκολύνουν τη μαθησιακή. Επομένως, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποπειράται να συνδυάσει την έρευνα σε δύο πολύ σημαντικές πτυχές της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα, η παρούσα έρευνα ρίχνει φως στις στάσεις και τα συναισθήματα των καθηγητών αγγλικής απέναντι στα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών που λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο της εργασίας και εστιάζουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών, καθώς επίσης και απέναντι στις βιώσιμες πρακτικές που περιλαμβάνονται και προωθούνται μέσω αυτών των προγραμμάτων. Η μελέτη διερευνά επίσης και το βαθμό στον οποίο οι καθηγητές αγγλικής εφαρμόζουν και προσαρμόζουν πρακτικά στο δικό τους μαθησιακό/διδακτικό περιβάλλον τις εμπειρικές μαθησιακές πρακτικές που αφορούν το στοχασμό και την επίγνωση, πρακτικές που βίωσαν κατά την παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων. Τα δεδομένα που προκύπτουν υποδεικνύουν ότι η ενεργή εμπλοκή των καθηγητών αγγλικής σε τέτοιου είδους πρακτικές φαίνεται να αντανακλάται στις δικές τους μεθοδολογικές επιλογές μέσα στην τάξη. Αυτά τα ευρήματα επαληθεύουν το γεγονός ότι η ενεργή συμμετοχή των καθηγητών αγγλικής σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθούν προσωπικά κι επαγγελματικά αλλά και να εφαρμόσουν αντίστοιχες πρακτικές στη δική τους μαθησιακή/διδακτική διαδικασία, έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός μαθησιακού και διδακτικού μοντέλου το οποίο βασίζεται στη διαδικασία και καλλιεργεί τις δεξιότητες ανώτερης σκέψης των μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιγραφική, ποσοτική και αναλυτική έρευνα αποσκοπούν να ερευνήσουν και τελικά να επιβεβαιώσουν την παρούσα ερευνητική υπόθεση.
  • The present thesis focuses on the higher-order thinking skills promoted by process-based learning and the EFL teachers’ development pursued through their attendance of in-service training programs. Both process-based learning and teacher development constitute two significant topical fields of research which are constantly worth investigating. Process-based learning is a synchronous learner-centered teaching method which has proved to benefit EFL learners’ cognitive and thinking skills since it facilitates the learning process, emphasizes on the ‘how’ of learning and promotes learner autonomy. On the other hand, the field of teacher development is one that concerns the EFL teachers as they have always searched for feasible practices that will improve and upgrade the teaching process and facilitate the learning one. Therefore, the specific dissertation attempts to combine research in these two most important aspects of TEFL in Greece. Particularly, the present research sheds light on the EFL teachers’ attitudes and feelings towards in-service training programs focusing on teachers’ development, as well as the sustaining practices included and promoted by such programs. Τhe study also investigates the degree to which EFL teachers practically apply and adjust the reflective, awareness-raising and experiential learning practices they have experienced in these programs within their own learning/teaching context. The data that arise imply that the EFL teachers’ active involvement in such practices seems to be reflected on their own teaching practices inside the class. These findings verify that the EFL teachers’ active participation in training programs for personal and professional development and the implementation of similar practices in their learning/teaching process result in the adoption of a process-based model of learning and teaching which boosts the learners’ higher-order thinking skills. In this context, descriptive, quantitative and analytical research are employed to investigate and finally substantiate the current research hypothesis.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.