Η σημασία της ανάθεσης ομαδικών εργασιών ως ένα χαρακτηριστικό μικρο-πολιτισμού εντός του πλαισίου του Foundation Course ως προετοιμασία για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο

The importance of assigning group projects as a small culture feature within the Foundation Course framework as preparation for UK tertiary education. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. CHRISTODOULOU, ALEXANDROS
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 214
 7. Dr ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. Dr ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Dr ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. small culture | μικρο-πολιτισμός | group projects | ομαδικές εργασίες | Foundation Course | κύκλος μαθημάτων Foundation | UK tertiary education | Tριτοβάθμια εκπαίδευση Ηνωμένου Βασιλείου | intercultural awareness | διαπολιτισμική συνείδηση | intercultural competence | διαπολιτισμική επάρκεια
 10. 7
 11. 105
 12. 0
 13. Brown, B. (2008). Computer-Mediated Intercultural Communication (CMIC). Intercultural Approaches to the Teaching of English Volume 2. Patras: Hellenic Open University
  • Η ενστάλαξη πολιτιστικής γνώσης στους μαθητές είναι ένα κομβικό σημείο στην εκμάθηση γλωσσών. Η αποστολή των εκπαιδευτικών είναι να εκθέσουν τους μαθητές σε αυθεντικές πληροφορίες και ανατροφοδότηση, χρησιμοποιώντας ως πηγές γηγενείς και μη γηγενείς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας που προέρχονται από ή ζουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη κάθε χαρακτηριστικό μικρό-πολιτισμού, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο να κατανοούν αλλά και να βιώνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, αναπτύσσοντας πολιτισμική επίγνωση και ευαισθησία ενώ αποφεύγουν την καλλιέργεια στερεότυπων εννοιών βασισμένες σε εθνικά χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό, η συγκεκριμένη έρευνα θα επικεντρωθεί σε ομαδικές εργασίες και τη θετική τους επίδραση στην αυτοπεποίθηση των μαθητών όσον αφορά τη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής και ομιλίας καθώς και στην επιλογή και ανάλυση πληροφοριών, σε συνδυασμό με την θετική εμπειρία που προκύπτει από τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Η κύρια υπόθεση της μελέτης είναι να παρέχει στοιχεία που υποστηρίζουν τη θετική επιρροή των ομαδικών εργασιών στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία έξω από την τάξη, η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί εντός της.
  • Instilling cultural knowledge in students is a focal point in language learning; the educators’ mission is to expose learners to authentic input and feedback using as sources native and non-native speakers of English originating from or living in different cultures. Taking into account each small culture feature, provisions should be made in order for students to comprehend as well as experience the information received, developing cultural awareness and sensitivity while avoiding the cultivation of stereotypical notions based on ethnic characteristics. To that end, the specific research will focus on group projects and their positive impact on students’ self-confidence in their own skills' improvement of writing and speaking skills, alongside information selection and analysis, combined with the positive experience resulting from collaboration among learners. The main hypothesis of the study is to provide evidence supporting the beneficial effect of group projects on the development of intercultural awareness, an indispensable prerequisite for efficient intercultural communication outside the classroom, which needs to be cultivated within the classroom.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.