Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση σε μια σειρά από μαθήματα επικοινωνιακής ανάγνωσης στο πλαίσιο 'Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς'.

Designing, implementing and evaluating a series of communicative reading lessons for an adult EAP learner (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΧΟΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 45
 7. Κούβδου, Ανδρονίκη
 8. Κούβδου, Ανδρονίκη | Καρράς, Ιωάννης
 9. Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς | English for Academic Purposes | Επικοινωνιακή αναγνωστική δεξιότητα | Communicative reading skill
 10. 10
 11. 96
 12. Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή («συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων.
  • Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε ενήλικη σπουδάστρια (EAP learner) η οποία επιθυμεί να κατακτήσει το απαραίτητο γλωσσικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσει έναν ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών στον τομέα «Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμός» στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος Erasmus. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός εξατομικευμένου διδακτικού πλαισίου βασισμένου στην ανάλυση αναγκών (needs analysis project) και να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις, τα στάδια, οι προεκτάσεις, οι περιορισμοί και τα μαθησιακά αποτελέσματα κατά τη διαδικασία εφαρμογής του. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των EAP μαθημάτων (Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς), οι ρόλοι δασκάλου και ενήλικα μαθητή, οι διδακτικοί στόχοι, η επίδραση και διαμόρφωση των συνθηκών, οι τρόποι ενεργοποίησης κινήτρων (motivation) και καλλιέργειας της επικοινωνιακής αναγνωστικής δεξιότητας. Ακολουθεί η παρουσίαση και τεκμηρίωση του διδακτικού υλικού που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, η περιγραφή και ανάλυση των επιμέρους μαθημάτων. Το διδακτικό υλικό επικεντρώνεται στην βελτίωση της επικοινωνιακής αναγνωστικής δεξιότητας χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτή. Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης εξετάζεται η πρόοδος της μαθήτριας σε σχέση με το διδακτικό υλικό που σχεδιάστηκε καθώς και η ενεργή εμπλοκή της (engagement) στο δημιουργημένο μαθησιακό περιβάλλον (learning environment) και παρατίθενται τα μαθησιακά αποτελέσματα.
  • The present case study examines the terms and conditions of the teaching of English to an adult EAP learner, who wishes to have the necessary language background so as to be in the position of attending an academic cycle of studies in the «History of Art and Culture» discipline within the undergraduate Erasmus program. The aim is to create a tailored/ individualized instructional context based on a needs analysis project and investigate the conditions, the stages, the extensions, the restrictions and the learning outcomes during the process of its implementation. First of all, the theoretical framework is presented, in which the characteristics of the EAP courses, the roles of the teacher and the adult learner, the instructional goals, the influence and the shaping of the context, the ways of promoting learner motivation as well as improving the learner’s reading skill are analyzed. What follows is the presentation and the justification of the content of the instructional material that was created for the needs of this research, with a description as well as an analysis of the tasks of the lessons. The instructional material focuses on the improvement of the reading skill, but without being limited solely to it. In order to evaluate the effectiveness of the instructional intervention, the progress of the learner in relation to the designed materials and her active engagement in the created learning environment are examined and the achieved learning outcomes are recorded.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.