“Η ανάπτυξη του λεξιλογίου και των κινήτρων για ενεργό συμμετοχή των μαθητών ηλικίας 6-12 μέσα από τη διδασκαλία τραγουδιών και ποιημάτων στο μάθημα των Αγγλικών.”

“Developing young learners’ vocabulary skills and motivation through the implementation of songs and poems in the EFL classroom.” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκόρτσου, Μαρία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 145
 7. Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα
 8. Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα | Λιόντου, Τρισεύγενη
 9. Song and Poem based instruction | Vocabulary development | Motivation | Young Learners
 10. 11
 11. 110
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η ιδέα της χρήσης τραγουδιών και ποίησης στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας βρίσκεται στο προσκήνιο για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Ήδη από τον Richards (1962) ή τον Jolly (1975) οι μελετητές επιχειρηματολογούν υπέρ της χρήσης τραγουδιών και ποιημάτων για την απόκτηση δεύτερης γλώσσας, τόσο για τα γλωσσικά τους οφέλη όσο και για τα κίνητρα που δίνουν στους μαθητές που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Ωστόσο, ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί διαισθάνονται ότι τα τραγούδια και η ποίηση είναι αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μικρούς μαθητές, υπάρχει μερικές φορές έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου που στηρίζει αυτή την επιλογή, ειδικά στην Ελλάδα, όπου έχουν διεξαχθεί λίγες σχετικές μελέτες. Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας μελέτης που αξιολόγησε τις απόψεις και την απόδοση μιας τάξης μαθητών της 6ης Δημοτικού σχετικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου και τα κίνητρα μάθησης, μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης έξι εβδομάδων βασισμένο σε τραγούδια και ποιήματα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω μιας προσέγγισης μικτών μεθόδων, σύμφωνα με την οποία διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια και διενεργήθηκαν λεξιλογικά τεστ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ποσοτική ανάλυση των ευρημάτων. Επιπλέον, συμπληρώθηκαν εκθέσεις παρατήρησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η ποιοτική παρουσίαση των δεδομένων. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι η χρήση τραγουδιών και ποιημάτων μπορεί να αυξήσει την απόκτηση λεξιλογίου από τους μαθητές αγγλικής γλώσσας της 6ης τάξης ενός ελληνικού δημόσιου σχολείου και μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη που προάγει την εκμάθηση γλωσσών εν γένει.
  • The idea of employing songs and poetry in the English language learning classroom has been under the lens for more than fifty years. Αs early as Richards (1962) or Jolly (1975) scholars have been arguing in favour of the use of songs and poems in an L2 language acquisition context for both their linguistic benefits and the motivational interest they generate in language learners. However, while many teachers intuitively feel that music and poetry are beneficial educational tools for teaching English to young learners, there is sometimes a lack of the theoretical underpinnings that support this choice, especially in Greece, where few relevant studies have been conducted. The present dissertation presents the results of a study which assessed the views and the performance of a class of 6th Grade students on vocabulary development and motivation, after attending a six-week intervention programme based on songs and poems. The data were collected through a mixed methods approach, whereby questionnaires were distributed and vocabulary performance tests were conducted, in order to enable the quantitative analysis of the findings. Additionally, observation reports were filled in, in order to provide a qualitative presentation of the data. The findings revealed that the use of songs and poems can increase vocabulary acquisition among English language learners of the 6th Grade of a Greek state school and they can be a motivating force that promotes language learning in general.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές