Η εξερεύνηση των αντιλήψεων καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας για την ηλεκτρονική μάθηση κατά τη διάρκεια της εποχής του κορονοϊού

Exploring EFL teachers’ attitudes on e-learning during the COVID-19 era (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Papachristopoulou, Vasiliki
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 156
 7. Karagianni, Evangelia
 8. Karagianni, Evangelia | Soulioti, Evangelia
 9. Community of Inquiry Framework (Πλαίσιο μιας κοινότητας Διερεύνησης) | e-Learning (Ηλεκτρονική Μάθηση) | Emergency Remote Teaching (Απομακρυσμένη Διδασκαλία Έκτακτης Ανάγκης)
 10. 3
 11. 187
 12. 2 pictures are included
 13. Katsillis, M. I., Kofou, I., & Zorbas., V. (2020). ‘Selecting an appropriate research design’
  • Με την πάροδο των χρόνων, τα συστήματα εκπαίδευσης έχουν περάσει από πολυάριθμα στάδια ανάπτυξης. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο στάδιο σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης φαίνεται να είναι η συμπερίληψη της ηλεκτρονικής μάθησης στα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών. Ειδικά τη σήμερον ημέρα, που ο κόσμος αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19), η σπουδαιότητα της εξ ’αποστάσεως ψηφιακής εκπαίδευσης γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Τόσο τα δημόσια, όσο και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στις νέες και παντελώς άγνωστες συνθήκες και να στραφούν στην εξ’ αποστάσεως ψηφιακή εκπαίδευση εν μια νυκτί για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών τους για μάθηση. Στην παρούσα μελέτη, προσοχή θα δοθεί στις αντιλήψεις καθηγητών που διδάσκουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και χρειάστηκε να διδάξουν τους μαθητές τους σε ένα αποκλειστικά ψηφιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της έξαρσης του κορονοϊού (COVID-19). Πιο συγκεκριμένα, διεξήχθη έρευνα βασιζόμενη σε ερωτηματολόγια, στην οποία έλαβαν μέρος 165 καθηγητές Αγγλικών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με Google Forms και διετέθη στους ερωτηθέντες μέσω επαγγελματικών και ακαδημαϊκών ομάδων στο Facebook. Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων καθηγητών όσον αφορά τις εμπειρίες τους κατά την πραγματοποίηση της ψηφιακής τους διδασκαλίας. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν έχουν υποστεί επεξεργασία μέσω περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης και τα δεδομένα που αντλήθηκαν παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τους τύπους της ηλεκτρονικής μάθησης και τα ψηφιακά εργαλεία που οι καθηγητές επέλεξαν για να πραγματοποιήσουν τα διαδικτυακά τους μαθήματα, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν ενώ επιδίδονταν σε ηλεκτρονική διδασκαλία – καθώς επίσης και τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις προκλήσεις και τις δυνάμεις/αδυναμίες του κάθε τύπου ηλεκτρονικής μάθησης, και τέλος τους τρόπους με τους οποίους επιχείρησαν να εξασφαλίσουν την Διδακτική, Κοινωνική, και Γνωστική Παρουσία σε περιβάλλοντα σύγχρονης / ασύγχρονης / μικτής ηλεκτρονικής μάθησης. Συνολικά, το περιεχόμενο της παρούσας μελέτης υποδηλώνει ότι η ηλεκτρονική μάθηση θα μπορούσε να αντικαταστήσει επαρκώς την άμεση (δια ζώσης) διδασκαλία με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες μαθησιακές θεωρίες, θα εδραιωθούν οι τρείς παρουσίες του Πλαισίου Κοινότητας Διερεύνησης (δηλ. Διδακτική, Κοινωνική και Γνωστική Παρουσία) και τέλος θα παρασχεθεί άφθονη υποστήριξη από τους υπεύθυνους του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο ανήκουν οι καθηγητές.
  • Over the years, the systems of education have undergone numerous stages of development. Nevertheless, it appears that the most crucial stage in this progression is the inclusion of e-learning within traditional curricula. Especially nowadays, that the world must face the consequences of the COVID-19 pandemic, the significance of e-learning becomes more pertinent than ever. Public and private education institutes around the world have had to adapt to the new and completely unknown conditions and switch to e-learning overnight to satisfy their students’ learning needs. In the present study, attention is given to the perceptions of teachers who teach English as a foreign language in the Greek educational system and had had to deliver lessons in an entirely online environment during the first two years of the COVID-19 breakout. More specifically, questionnaire-based research was conducted in which 165 English teachers from the public and private sector were included. The questionnaire was put together on Google Forms and was delivered to the respondents via professional and academic groups on Facebook. The main aim behind this research is to investigate the views of the participating teachers regarding their experiences while conducting online teaching. The collected answers have been processed via descriptive and inferential statistical analysis and the drawn data have provided important information on the e-learning modes of instruction and digital tools that the teachers utilized to conduct their online lessons, the challenges that they faced while conducting online teaching – as well as the connection between these challenges and the strengths/weaknesses of each e-learning mode, and finally the ways in which they attempted to ensure Teaching, Social and Cognitive Presence in synchronous / asynchronous / blended e-learning environments. Overall, the content of the present study signifies that e-learning could potentially stand as an adequate substitute of direct (face-to-face) teaching provided that the appropriate learning theories are applied, the three presences of the Community of Inquiry are established (i.e. Teaching, Social and Cognitive Presence) and that ample support on behalf of the authorities of the educational institution the teachers belong to is provided.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.