Η διδασκαλία της λογοτεχνίας ως μέσου για την προώθηση της λογοτεχνίας. Συγκριτική μελέτη των απόψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας και των δασκάλων στο Δημοτικό Σχολείο

Raising Intercultural Awareness through literature: Comparing English language and Greek language Primary School teachers’ perceptions and practices (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 164
 7. ΚΑΡΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΚΟΤΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. Διαπολιτισμική εκπαίδευση Intercultural Education | Διαπολιτισμικές πρακτικές Intercultural practices | Διδασκαλία της λογοτεχνίας Literature teaching | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Primary Education | Δάσκαλοι Greek language teachers | Καθηγητές Αγγλικής γλώσσας English language teachers
 10. 11
 11. 5
 12. 156
 13. 5 διαγράμματα 3 πίνακες
  • Σε αυτήν την κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, ένας θεμελιώδης στόχος της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για μια επιτυχημένη διαπολιτισμική επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ως μέσου για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης στο ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο καθώς και τη σύγκριση των απόψεων και των πρακτικών των δασκάλων και των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας. Αρχικά, ο στόχος είναι να ερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και συγκεκριμένα οι στάσεις και οι πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η έρευνα αυτή συγκρίνει το θεωρητικό υπόβαθρο, την εκπαίδευση και την εφαρμογή διαπολιτισμικών πρακτικών μέσα από τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων των δασκάλων και των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσέγγισης των μεικτών μεθόδων. Συγκεκριμένα, ένα ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε εξήντα δασκάλους και εξήντα πέντε καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας ενώ ελήφθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις από τρεις δασκάλους και τρεις καθηγητές της Αγγλικής προκειμένου να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για τα ζητήματα που διερευνώνται. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ένθερμοι υποστηρικτές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και θεωρούν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η πλειοψηφία των δασκάλων δυσκολεύεται να εφαρμόσει διαπολιτισμικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ενώ οι καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας είναι πιο συνειδητοποιημένοι σχετικά με την διαπολιτισμική αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων. Συνεπώς, τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας έχουν πιο βαθύ θεωρητικό υπόβαθρο και έχουν καλύτερη πρακτική εκπαίδευση ώστε να προωθήσουν τη διαπολιτισμική συνείδηση των μαθητών μέσα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας από ότι οι δάσκαλοι. Τα αποτελέσματα της έρευνας επίσης δείχνουν την ανάγκη των εκπαιδευτικών για συστηματική επιμόρφωση σε αυτόν τον τομέα καθώς και την ανάγκη για διορθώσεις στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών που θα μπορούσαν να είναι ένα πρώτο βήμα προς την αλλαγή των διαπολιτισμικών πρακτικών των εκπαιδευτικών μέσα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Τέλος, αυτή η μελέτη παρέχει επιπλέον συμπεράσματα σχετικά με τις συνέπειες των αποτελεσμάτων της έρευνας και παρέχει προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ώστε να ενισχυθεί το ανεξερεύνητο πεδίο της συγκριτικής έρευνας μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών γλωσσών όσον αφορά την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης.
  • In this globalized and multicultural society, a fundamental educational goal is to prepare learners for successful intercultural communication. In this light, this dissertation aspires to explore the use of literature as an intercultural tool in the Greek state primary school and compare the stances and practices of Greek language and English language teachers. First, it aims to provide insights on GL and EFL teachers’ intercultural philosophy and most specifically to investigate both subject teaching specialties’ attitudes and intercultural practices concerning literature teaching. In this regard, it compares GL and EFL teachers’ theoretical background, training and application of intercultural practices through the use of literary texts. In order to generate data, a mixed-methods approach was conducted. Specifically, a questionnaire was distributed to sixty GL and sixty-five EFL teachers followed by six semi-structured interviews of both GL and EFL teachers in order to elicit further information on the issues. The findings reveal that primary school educators in Greece are ardent proponents of intercultural education and perceive literature as an efficient intercultural tool. However, the majority of GL teachers fail to implement intercultural orientation in literary texts whereas EFL teachers seem to be more interculturally conscious regarding literature teaching. Hence, the data gathered support the initial hypothesis that EFL teachers have a more profound theoretical background and are practically more equipped to promote intercultural awareness through literature than GL teachers. The results also signified the need for systematic training in the relevant field and curricula amendments as a step towards a change in teachers’ intercultural literature practices. Finally, the study provides constructive insights on the implications of the results along with recommendations for further research in the under-researched area of the comparative intercultural study between teachers of different languages.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές