«Η χρήση βίντεο για τους σκοπούς βελτίωσης των ακουστικών δεξιοτήτων νεαρών ενηλίκων μαθητών της Αγγλικής γλώσσας»

“Using Video Input as a Means to Improve Young Adult English Language Learners’ Listening Skills” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ποταμιάνου, Χριστίνα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 41
 7. Soulioti, Evangelia
 8. Soulioti, Evangelia | Ζafeiri, Makrina
 9. ακουστική δεξιότητα | Listening skill | υλικό βίντεο | video input | ενήλικοι μαθητές | adult learners | διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας | ELT | ενδιαφέρον και συμμετοχή | learner engagement | ενεργητική άσκηση της ακουστικής δεξιότητας. | active listening
 10. 7
 11. 185
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες
 13. Educational Technology in English Language Teaching. Vol. 1 / Slaouti & Kanellopoulou, 2005
  • Στη σύγχρονη εποχή της άμεσης επικοινωνίας και της πολυμορφικής διάδρασης, η σημασία της αποτελεσματικής ακουστικής δεξιότητας γίνεται όλο και πιο εμφανής. Ιδίως στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, και καθώς η επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία διαρκώς εξελίσσεται, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν τον κεντρικό ρόλο της ακουστικής δεξιότητας στην γλωσσική κατάκτηση. Ταυτόχρονα, το οπτικοακουστικό υλικό έχει φυσικά εισαχθεί στη ξενόγλωσση τάξη και έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην ξενόγλωσση διδασκαλία καθώς αποτελεί μία εξαιρετική πηγή με νόημα και σε φυσικό πλάισιο, πουθεωρείται ότι προσφέρει πληθώρα παιδαγωγικών πλεονεκτημάτων για τη γλωσσική εκμάθηση γενικώς, και για την ακουστική κατανόηση ειδικώς. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ της χρήσης υλικού βίντεο και την ανάπτυξη της ακουστικής κατανόησης σε νεαρούς ενήλικους μαθητές της αγγλικής γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα διερευνά το εάν το υλικό βίντεο μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην ακουστική δεξιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τη χρήση ακουστικού υλικού. Προς διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων διεξήχθη μια έρευνα δράσης σε τρεις περιπτώσεις ιδιαίτερων μαθημάτων, η οποία στηρήχθηκε σε τέσσερις παρεμβάσεις σε κάθε συμμετέχοντα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να εξάγουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις και τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων, και τα οποία αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν ποιοτικά, ήταν συνεντεύξεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις, παρατήρηση στην τάξη και συμπλήρωση μιας φόρμας προσωπικού στοχασμού για κάθε παρέμβαση. Τα δεδομένα που συλλέχθησαν δείχνουν ότι το βίντεο μπορεί πράγματι να αποδειχθεί ένα πολύτιμο εργαλείο που δύναται να προσδώσει νόημα και ρεαλισμό στο ακουστικό κείμενο, οδηγώντας έτσι σε αυξημένη ακουστική κατανόηση. Επιπλέον, η επιλογή του κατάλληλου υλικού βίντεο, καθώς και η κατάλληλη αξιοποίησή του μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές να δείξουν ενεργό ενδιαφέρον και συμμετοχή στις ακουστικές εργασίες και να ενθαρρύνουν θετικές μαθησιακές ενέργειες από την πλευρά των μαθητών, προωθώντας την ενεργητική άσκηση της ακουστικής δεξιότητας.
  • In the modern world of instant communication and multimodal interaction, the importance of effective listening becomes more and more prominent. In the field of language teaching in particular, as communicative language teaching continues to evolve, teachers are becoming increasingly aware of the centrality of listening in language acquisition. At the same time, audiovisual material has naturally found its way in the EFL classrooms and has become an important part of foreign language instruction, since it constitutes an excellent means for meaningful and highly contextualised input that is believed to offer a host of educational benefits in language learning in general, and in listening comprehension in particular. In this framework, the present dissertation aims to research the link between the use of video input and the development of young adult learners’ listening comprehension skills, while exploring whether video input can engage learners in active listening more than audio input. To investigate these issues, an action research was carried out in three private tutoring classes, comprising four intervention sessions for each participant. Pre- and post- intervention interviews, classroom observations and reflection logs were the instruments employed to elicit learners’ attitudes and behaviours, and the findings were interpreted qualitatively. From the data collected, it became evident that video can indeed be a powerful tool that can make the listening text meaningful and realistic, leading to improved listening comprehension. Furthermore, appropriately selected and exploited video material can engage learners in the listening tasks and encourage positive learning actions on the part of the learners, promoting active listening.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές