Εφαρμόζοντας την προσέγγιση της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου μέσω της χρήσης ενός εικονικού ψηφιακού πίνακα ως μέσο ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων γραφής των νεαρών μαθητών που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη Γλώσσα

Implementing the process writing approach through the use of a virtual board as a means of enhancing young EFL learners’ writing skills. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρεκούτη, Ελένη
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 184
 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 9. ΓΡΑΦΗ,WRITING | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ,PROCESS WRITING APPROACH | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ,ON LINE VIRTUAL WALL
 10. 20
 11. 154
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΠΙΝΑΚΕΣ
 13. Zouganeli, K. & Bouniol, P. (2004). The Teaching of English to Young Learners. Vol. 2. Patras. Hellenic Open University, 13-166.
  • Ο γραπτός λόγος είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλά συνάμα και τις πιο απαιτητικές δεξιότητες που χρειάζεται να κατακτήσουν οι μαθητές που μαθαίνουν τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Σημαντικοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι η πιο δύσκολη από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες , καθώς χρειάζεται την ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών γλωσσικών πτυχών και στρατηγικών για την παραγωγή γραπτού λόγου. Ως εκ τούτου, η έρευνα αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου ‘διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου’ στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου των νεαρών μαθητών και μαθητριών. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από ένα ψηφιακό εικονικό ‘τοίχο’ ως μέσο παροχής ανατροφοδότησης των ίδιων των μαθητών προς τους συνομήλικούς τους, επίσης θα διερευνηθεί στην προσπάθεια να βελτιωθούν οι γραπτές δεξιότητες των μαθητών, αλλά και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση τους , η συνεργασία και η έκφραση των σκέψεων τους μέσα από ένα ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάστηκε μια ερευνητική μελέτη περίπτωσης στην οποία έλαβαν μέρος 20 μαθητές της 6ης Δημοτικού ενός Ελληνικού δημοσίου σχολείου. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά εργαλεία για την ανάλυση των δεδομένων των ευρημάτων που προέκυψαν από τη διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου δυο ενοτήτων του βιβλίου που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο σχολείο. Το πρώτο γραπτό που παρήγαγαν οι μαθητές βασίστηκε στην μέθοδο γραφής που έχει ως βάση το τελικό προϊόν. Παράλληλα σχεδιάστηκε μια παρέμβαση 12 μαθημάτων που κατέληξε σε ένα δεύτερο γραπτό με βάση την μέθοδο ‘διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου’ και τους μαθητές να παρέχουν οι ίδιοι ανατροφοδότηση μέσω ενός ψηφιακού εικονικού ‘τοίχου’. Τα αποτελέσματα των δεδομένων που συλλέχτηκαν δείχνουν ότι η εφαρμογή της δεύτερης προσέγγισης σε συνδυασμό με τον ψηφιακό εικονικό τοίχο μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες γραφής των μαθητών σχεδόν σε όλες τις ενότητες που εξέτασε η ερευνήτρια.
  • Writing is an important language skill but one of the most challenging for Foreign Language Learners (EFL) to master. Main researchers claim it is the most difficult out of the four skills since it requires the simultaneous use of various language aspects and different strategies in order to complete the writing tasks. Therefore, this study endeavours to explore the effectiveness of the ‘process based writing approach’ in developing young learners’ writing performance. The integration of technology in the learning process through the use of an online virtual board as a means of providing peer feedback is also explored in an attempt to ameliorate writing instruction and ease learners’ interaction by supporting communication, collaboration and expression of thoughts in a pleasant and interactive way. For this purpose, a case study project was designed for the 20 young learners of the 6th grade of a Greek State Primary school. Both qualitative and quantitative tools were employed to analyze the data from the findings that derived from the teaching of two units of the coursebook the learners use at school. The first writing the learners produced was based on the product based approach that their coursebook followed. At the same time, an intervention of 12 new lessons was designed based on the process based approach for their second writing with learners receiving peer feedback through the use of the online virtual wall. The results of the data collected indicate that the implementation of the process based approach in writing along with the use of Padlet can enhance young learners’ writing skills in almost all the sections the researcher examined.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές