'Διερευνώντας τις ψυχολογικές και κοινωνικοσυναισθηματικές επιπτώσεις της COVID-19 πανδημίας στην εκπαιδευτική κοινότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης τις συμπεριφορές. αντιλήψεις και τη κατάταξη της ικανοποίησης των μαθητών, όσον αφορά την εξ αποστάσεως διδασκαλία, σαν εργαλείο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.'

‘Investigating the psychological and socio-emotional impact of COVID-19 pandemic on the educational community of secondary education, as well as the attitudes, perceptions and rating of learners' satisfaction concerning online learning, as a tool, of teaching English’ (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δεληβάνη, Μαρία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 112
 7. Γεωργούντζου, Αναστασία
 8. Γεωργούντζου, Αναστασία | Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα
 9. online learning | perceptions | investigating attitudes | evaluation of teaching effectiveness
 10. 2
 11. 13
 12. 102
 13. Περιέχει πινακες, διαγραμματα
  • Περίληψη Η νόσος Covid-19 που έπληξε την παγκόσμια υγεία του πληθυσμού, άσκησε έντονες πιέσεις στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και η μετάβαση στην διαδικτυακή διδασκαλία αποτέλεσε μονόδρομο. Οι προκλήσεις που ανέκυψαν ήταν πρωτοφανείς και η αποτίμηση του τελικού γνωστικού αποτελέσματος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας κρίνεται σημαντική. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην διαδικτυακή διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 130 μαθητές γυμνασίου και λυκείου που φοιτούσαν σε σχολεία του νομού Αττικής. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα σύνθετο ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε με βάση τo εργαλείο PISA Global Crises Module (GCM), που προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στοχεύει στην απεικόνιση των εμπειριών των μαθητών κατά την εφαρμογή της διαδικτυακής διδασκαλίας και ερωτήσεις καταγραφής των κοινωνικών-δημογραφικών τους στοιχείων. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικών εφαρμογών SPSS έκδοσης 25. Η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο κατανόησης της αγγλικής γλώσσας και η παραμονή των γονέων στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας βρέθηκε να σχετίζονται σημαντικά με τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών. Η αξιολόγηση του γνωστικού αποτελέσματος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας χαρακτηρίστηκε ουδέτερη προς θετική σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα της δια ζώσης εκπαίδευσης. Οι μαθητές δήλωσαν υψηλό επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας στην διεκπεραίωση των σχολικών υποχρεώσεων και υψηλό αίσθημα μοναξιάς και αποξένωσης. Αποτίμησαν θετικά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών τους για τη διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένο στη νέα διδακτική πρακτική, όπως και την ανατροφοδότηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα παρόντα αποτελέσματα καταδεικνύουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την διαδικτυακή διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα τις μεθόδους διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητά της. Η περαιτέρω εκπαίδευση των καθηγητών αγγλικής γλώσσας σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και η ενίσχυσή τους με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, κρίνεται απαραίτητη.
  • Abstract Covid-19, which affected global health of the population dramatically, posed great pressure on the educational community; however the transition to online teaching was inevitable. The challenges that arose were unprecedented and the evaluation of the final educational result on teaching the English language is of high importance. The present study has as a purpose to investigate the learners’ attitudes and perceptions on secondary education, concerning online teaching of the English language. The sample of the study consisted of 130 high-school learners, studying at schools of the prefecture of Attica. In order for the data to be collected, the questionnaire based on the tool PISA Global Crises Module (GCM) was used, recommended by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). It aimed at illustrating learners’ experiences during online teaching, as well as questions based on socio-demographic data. For the statistical analysis, the program of SPSS, v. 25 (IBM Corp. Released 2017.IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) was used. The age, gender, level of competency in English and parents’ working from home during the pandemic were found to be significantly related with learners’ attitudes and perceptions. The evaluation of the cognitive result on English language learning was characterized as neutral to positive, relating to educational results of face-to-face education. The learners stated high-level of self-efficacy when completing their assignments and high level of solitude and isolation. They valued positively their teachers’ effort for the continuation of the educational procedure and the provision of educational material adapted to the new teaching practice, as well as the feedback of the educational results. The present results prove crucial challenges as far as the online teaching of the English language is concerned and more specifically the teaching methods and their effectiveness. The onward education of English language teachers on new methods of teaching and their enforcement with necessary technological equipment, is deemed necessary
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές