Εφαρμόζοντας την Ανεστραμμένη Τάξη:Διερευνώντας τις αντιλήψεις των Ελλήνων καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην μετά λοκνταουν εποχή

Implementing the Flipped Classroom: Exploring the perceptions of Greek EFL teachers in the post-lockdown era (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δαλακώστα, Ιλιάδα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 184
 7. Κάλφογλου, Χριστίνα
 8. Κάλφογλου, Χριστίνα | Σηφάκης, Νικόλαος
 9. ανεστραμμένη τάξη | μετά-λοκνταουν
 10. 252
 11. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής της Ανεστραμμένης Τάξης στο ελληνικό πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, στόχευε στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των πρακτικών των καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας σχετικά με το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης μετά την περίοδο της καραντίνας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η πανδημία φαίνεται πως πυροδότησε μια στροφή από παραδοσιακές σε υβριδικές μορφές διδασκαλίας. Η μελέτη αυτή λοιπόν διερευνά τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ενσωμάτωση του παραδείγματος της Ανεστραμμένης Τάξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, τα συστατικά στοιχεία του, το θετικό ή αρνητικό του πρόσημο, το ενδεχόμενο επιλογής του παραδείγματος αυτού στο άμεσο ή απώτερο μέλλον. Τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο Google doc, το οποίο συμπλήρωσαν 60 εκπαιδευτικοί από διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και οι καθηγητές ανέφεραν ότι ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας και ότι το χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων, υπήρξαν κάποια εμπόδια στην άμεση εφαρμογή του στην μετά το lockdown εποχή, τα οποία σχετίζονται με την έλλειψη συστηματικής εκπαίδευσης, τεχνικές δυσκολίες, την αδυναμία ενεργοποίησης των μαθητών και μαθητριών στην ασύγχρονη φάση του παραδείγματος. Τα ευρήματα αυτά διασταυρώθηκαν με τα ποιοτικά δεδομένα που προήλθαν από εννέα συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας και ισχυροποιήθηκαν περαιτέρω.
  • The aim of this study is the exploration of the implementation of the Flipped Classroom Model (FCM) in English as a Foreign Language (EFL) contexts in Greece. More specifically, it aims at investigating EFL teachers’ perceptions and practices with regard to the FCM after the lockdown period inflicted by the COVID-19pandemic. As it appears that the emergency circumstances generated by the pandemic led to a shift from more conventional instructional modes to more hybrid ones, the present study explores educators’ attitudes and focuses on whether the integration of the FCM has been favored in the Greek EFL class, while also going into teachers’ perception of its constituent features, their evaluation of it and whether they would opt for it in their future teaching environments. The data collected was quantitative, in the form of responses to a web-based Google doc questionnaire, which was addressed to 60 teachers employed in Greek state and private education schools as well as foreign language schools, and qualitative, in the form of interviews conducted with EFL educators of diverse working status. The questionnaire data was subjected to statistical analysis. The results indicated that, although teachers reported that they were generally familiar with the specific instructional mode and have used it during their distance learning sessions, there were some hindrances in immediately applying it in the post-lockdown era, probably owing to various factors affecting its implementation, which were profiled by the teachers. Several of these factors were associated with the lack of training of teachers in the particular instructional mode, the technical difficulties they encountered while implementing the FC during the pandemic or the difficulty they experienced in making students engage in the asynchronous part. The interview data lent further support to these findings, as several respondents confirmed that the aforementioned difficulties can be hindrances in the application of the FC in their classroom in the future.
 12. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές