Σύγκριση παραδοσιακών και εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης στην αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων μικρών μαθητών στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Assessing Young Learners’ Reading Skills Through Traditional and Alternative Methods: A Comparison (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζαμουτζιάν, Ναζίκ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 85
 7. Οικονομίδου, Βασιλική
 8. Οικονομίδου , Βασιλική | Ζαφείρη, Μακρίνα
 9. Εναλλακτική αξιολόγηση | Alternative assessment | Παρατήρηση στην τάξη | Classroom observation | Αναδραστικά ημερολόγια μαθητών | Reading logs | Αυτοαξιολόγηση μέσω συμβουλευτικών συναντήσεων | Self-assessment through conferences | Στρατηγικές ανάγνωσης | Reading strategies
 10. 8
 11. 188
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
 13. "Testing and assessment in Language Learning" Tsagari, C.
  • Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και πρακτικότητα τριών εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης και να τις συγκρίνει με τις παραδοσιακές γραπτές δοκιμασίες. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη οι δεξιότητες ανάγνωσης μιας ομάδας νεαρών μαθητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας εξετάζονται με γραπτές δοκιμασίες και εναλλακτικές μεθόδους, που περιλαμβάνουν παρατήρηση στην τάξη, ημερολόγια και αυτό-αξιολόγηση μέσω συμβουλευτικών συναντήσεων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι. Οι ποσοτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν γραπτές δοκιμασίες, πίνακες αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης, και ερωτηματολόγιο. Τα ποιοτικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί μέσω των αναδραστικών ημερολογίων των μαθητών (reading logs). Έχοντας υπόψιν τα ευρήματα, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας συνδυασμός εναλλακτικών μεθόδων με γραπτές δοκιμασίες είναι εφικτός και αποτελεσματικός για την αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των νεαρών μαθητών. Αυτός ο συνδυασμός είναι επίσης επωφελής για τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς θα ενσωματώσουν πιο αυθεντικές μεθόδους αξιολόγησης. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να δώσει έναυσμα σε άλλους ερευνητές να ασχοληθούν με το ζήτημα της εναλλακτικής αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η έρευνα φιλοδοξεί επίσης να είναι χρήσιμη για τη διδακτική κοινότητα, ειδικά για εκείνους τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας που αναζητούν αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης.
  • Assessment is an integral part of the educational process and serves as a bridge between teaching and learning. There are numerous dichotomies between the various forms of assessment. The purpose of the current study is to investigate the effectiveness and feasibility of three alternative assessment methods and compare them with traditional testing. In particular, the reading skills of a group of young EFL learners are tested with paper-and-pencil tests and alternative methods, which include classroom observation, reading logs and self-assessment through conferences. To this end, both quantitative and qualitative methods have been used. The quantitative methods include paper-and-pencil tests, an observation rating scale, a self-assessment rating scale and a questionnaire completed by the learners. The qualitative data have been collected through the learners’ reading logs. The research findings have revealed that a combination of alternative methods with traditional paper-and-pencil tests is feasible and effective for the assessment of young learners’ reading skills. This combination is also beneficial for stakeholders and educational programmes, as they will incorporate more authentic assessment methods. The current study aims to trigger other researchers to address the issue of alternative assessment within the Greek educational system. The dissertation also aspires to be useful for the teaching community, especially EFL teachers who are on the lookout for teaching methods that work best for the assessment of reading skills.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές