Στάσεις των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας σχετικά με την συμβολή υλικού θρησκευτικού περιεχομένου, στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από την διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Stances of EFL teachers concerning the contribution of religious-related material in the Greek secondary EFL context to promote intercultural education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δημητροπούλου, Παναγιώτα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 87
 7. Δρ Δαμασκηνίδης, Γεώργιος
 8. Δρ Δαμασκηνίδης, Γεώργιος | Δρ Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα
 9. Intercultural education | Διαπολιτισμική εκπαίδευση | supplementary religious-related material | εκπαιδευτικό υλικό θρησκευτικού περιεχομένου | Intercultural Communicative Competence | Διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα
 10. 3
 11. 38
 12. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και εικόνα.
 13. Intercultural Approaches to the Teaching of English
  • Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκρούσεις λόγω θρησκευτικού φανατισμού και μισαλλοδοξίας που συμβαίνουν στην ημερήσια διάταξη των διεθνών σχέσεων, διαπιστώνουμε ότι διακυβεύεται η τελεσφόρα επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα. Ένα μαθητοκεντρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με προσανατολισμό το σεβασμό και την αποδοχή των θρησκευτικών και πολιτισμικών διαφορών είναι δυνατό να ευνοήσει την αμοιβαία κατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη. Η ανάπτυξη Διαπολιτισμικής Επικοινωνιακής Ικανότητας αποτελεί προσδοκία για το σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση. Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ως προς την ενσωμάτωση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού θρησκευτικού περιεχομένου ως στοιχείο πολιτισμού, στη διδακτική πράξη. Επιπλέον, επιδίωξε να διερευνήσει τους διδακτικούς στόχους και τις πρακτικές των καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, υπό το πρίσμα της Διαπολιτισμικής Επικοινωνιακής Ικανότητας. Για τους σκοπούς της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε ποσοτική ερευνητική μέθοδος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε και απευθύνθηκε σε καθηγητές που διδάσκουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση της Ελλάδας. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζουν το υλικό θρησκευτικού περιεχομένου ως πολιτισμικό υλικό χρησιμοποιώντας στη διδασκαλία τους κυρίως πραγματολογικό υλικό θρησκευτικών εκδηλώσεων και σπάνια υλικό που άπτεται των ηθικών αξιών και πεποιθήσεων που υποβόσκουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, στην πλειοψηφία τους εκτιμούν ότι η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να καλλιεργεί ανεκτικότητα και συμπεριφορά άξια σεβασμού προς την πολιτισμική και θρησκευτική διαφορετικότητα. Επιπλέον, φιλοδοξούν να καλλιεργήσουν γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δεξιότητες μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντας μέσα στην τάξη, στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των μαθητών και στην καλλιέργεια συμπεριφοράς άξιας σεβασμού προς την πολιτισμική και θρησκευτική διαφορετικότητα. Επιπλέον, οι καθηγητές της Αγγλικής δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις διερευνητικές πρακτικές. Η παρούσα διπλωματική εργασία καταλήγει σε προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.
  • Taking into account the conflicts on the agenda of international affairs due to bigotry and religious fanaticism, the effective communication of people from different cultural and religious backgrounds seems to be at stake. A student-centered educational context oriented towards respect and tolerance for religious and cultural diversities can foster mutual understanding and peaceful coexistence. Cultivating Intercultural Communicative Competence is an aspiration of today’s educational framework so as to meet the needs of the globalized reality. The present study aimed to explore EFL teachers’ opinions about integrating supplementary religious- related material as a cultural element in their EFL teaching contexts in schools of secondary education. Moreover, it aimed to investigate EFL teachers’ objectives and teaching practices in the light of Intercultural Communicative Competence. For the purpose of this study, quantitative research method was used. More specifically, an online questionnaire was designed and addressed to in –service EFL teachers of Greek secondary education. Statistical analysis showed that the EFL teachers acknowledge religious-related material as cultural component. Moreover, they incorporate mostly material of factual knowledge of religious manifestations in their EFL context and scarcely religious-related material dealing with underlying values and ethos of factual knowledge. The research findings demonstrate that EFL teachers highly appreciate that English language teaching should cultivate tolerance and respectful attitudes towards cultural and religious diversities. EFL teachers aspire to foster cognitive, affective and behavioral aspects of the teaching and learning process by prioritizing the cultivation of a safe and friendly classroom environment, student’s critical thinking and cultivation of respectful attitudes towards cultural and religious diversities. Moreover, they highly appreciate the exploratory practices in their teaching contexts. This study concludes with suggestions for further research.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.