Μετρώντας την επίδραση των εργαλείων ιστού 2.0, συγκεκριμένα του Facebook και των Blogs, στις ικανότητες γραπτού λόγου των B1+/B2 μαθητών.

Measuring the effect of web-based tools, particularly Facebook and Blogs, on B1+/B2 students’ writing skills. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΓΙΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Αγγλικά
 6. 112
 7. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. writting skills, web tools, blogs,Facebook | ικανότητες γραπτού λόγου, εργαλεία ιστού, ιστολόγια,Facebook
 9. 2
 10. 272
 11. 0
  • Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να απαντήσει τις ερωτήσεις: 1) Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για την χρήση των εργαλείων ιστού 2.0 για να ενισχύσουν τις ικανότητες του γραπτού τους λόγου και 2) Ποιο είναι το επίπεδο βελτίωσης των ικανοτήτων γραπτού λόγου των μαθητών σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας μέσα από εμπειρική έρευνα έρευνα, μετά από περισσότερους από τρεις μήνες διδασκαλίας των μαθητών για να γράφουν ακαδημαϊκές εκθέσεις χρησιμοποιώντας ένα ιστολογιο, ο εκπαιδευτής ανέφερε ότι ο γραπτός λόγος βελτιώθηκε σημαντικά σε περιεχόμενο και δομή. Παρόλο που άλλα στοιχεία όπως η εκπαίδευση, το κίνητρο και η αναποτελεσματικότητα παραλήφθηκαν από την έρευνα, είναι αδύνατο να αρνηθούμε ότι η γραφή μέσω ιστολογίου βοήθησε τις ικανότητες γραπτού λόγου των μαθητών να αναπτυχθούν. Λέξεις Κλειδιά: ικανότητες γραπτού λόγου, εργαλεία ιστού, ιστολογια, Facebook  
  • The present paper aims to answer the questions: 1) What are the students’ views on using web 2.0 tools to enhance their writing skills and 2) Which is the level of improvement of students’ writing skills throughout the process through empirical research. According to the study, after more than three months of teaching students to write academic essays using a blog, the instructor reported that writing improved significantly in both substance and structure. Even though other elements like education, motivation, and self-efficacy were left out of the study, it is impossible to deny that blogging helped students' writing skills develop. Key Words: writing skills, web tools, blogs, Facebook
 12. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές