Διερεύνηση της Απόστασης Εξουσίας και της Αποφυγής Αβεβαιότητας και η Επίδρασή τους στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Exploring Power Distance and Uncertainty Avoidance and their Impact on Students in the Greek Secondary EFL Context (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μακρή, Κωνσταντίνα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Ιουνίου 2022 [2022-06-23]
 5. Αγγλικά
 6. 115
 7. Καρράς, Ιωάννης
 8. Καρράς, Ιωάννης | Σηφάκης, Νικόλαος
 9. Cultural dimensions, power distance, uncertainty avoidance, students’ perceptions | Πολιτισμικές διαστάσεις, απόσταση εξουσίας, αποφυγή αβεβαιότητας, αντιλήψεις μαθητών.
 10. 6
 11. 2
 12. 118
 13. 11
 14. Fay, R. (2008). Intercultural Approaches to the Teaching of English (Volume 1: Theoretical foundations). Patras: Hellenic Open University
  • Η παρουσία μαθητών με διαφορετικό εθνικό, θρησκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, οδήγησε τις εκπαιδευτικές αρχές να επανεξετάσουν ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την ταυτότητα και την ιθαγένεια, ενώ αποτελούν πρόκληση για τις ισχυρές πεποιθήσεις που έχει η ελληνική κοινωνίας για την ομοιογένεια της δομής της. Ως αποτέλεσμα, δάσκαλοι και μαθητές συγκεντρώνονται σε ένα περιβάλλον όπου εκδηλώνονται πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες, λόγω έλλειψης επίγνωσης, μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις αλλά και σε δυσλειτουργίες, όπως περιγράφεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία. Στόχος αυτής της διατριβής είναι να χρησιμοποιήσει δύο από τις πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede για να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές στην τάξη της Αγγλικής Γλώσσας στην Ελλάδα βιώνουν την απόσταση ισχύος, πόσο αποφεύγουν την αβεβαιότητα και σε ποιο βαθμό αυτές οι δύο πολιτισμικές διαστάσεις επηρεάζουν και διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους στην τάξη καθώς και τις μαθησιακές τους προτιμήσεις. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας αποκάλυψαν ότι η κουλτούρα της τάξης είναι σε μεγάλο βαθμό αντανάκλαση της κυρίαρχης εθνικής κουλτούρας, με τους μαθητές να επιλέγουν ένα μάλλον δασκαλοκεντρικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο ο δάσκαλος είναι η αυθεντία που παρέχει σαφείς οδηγίες, ενώ βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους στην ιδέα της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. Αυτή η διατριβή ολοκληρώνεται με αναφορά στις επιπτώσεις της μεγάλης απόστασης ισχύος και της αποφυγής της αβεβαιότητας στην τάξη της Αγγλικής Γλώσσας. Τέλος, περιγράφονται οι περιορισμοί αυτής της μελέτης και ακολουθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
  • The presence of students with diverse ethnic, religious, and linguistic backgrounds in the Greek public education system, has led educational authorities to reconsider issues related to culture, identity and citizenship while challenging Greek society’s strongly held beliefs about the homogeneity of its structure. As a result, teachers and students come together in an environment where cultural differences are manifested, which, due to lack of awareness, may result not only in misunderstandings and conflicts but also breed dysfunctions, as described in recent literature. The aim of this dissertation is to use two of Hofstede’s Cultural Dimensions to measure the extent to which EFL students in the mainstream classroom in Greece experience power distance, how uncertainty-avoidant they feel, and to what extent these two cultural dimensions influence and shape their classroom behavior and learning preferences. The findings revealed that classroom culture is to a great extent a reflection of the dominant national culture, with students opting for a rather teacher-centered learning environment in which the teacher is the expert who provides explicit instruction while they experience high levels of anxiety with the idea of self-directed learning. This dissertation concludes by discussing the implications of high-power distance and uncertainty avoidance in the EFL classroom. Finally, the limitations of this study are outlined followed by suggestions for further research.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές