Εξετάζοντας τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη χρήση της πρώτης γλώσσας στις τάξεις των Αγγλικών ως Ξένη Γλώσσα στα Ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Examining Students’ Perceptions on the Use of First Language in EFL Private Language School Classrooms (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαστουγιαννίδη, Γεωργία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Αγγλικά
 6. 59
 7. Ζορμπάς, Βασίλειος
 8. Καρράς, Ιωάννης
 9. Ξενόγλωσση εκπαίδευση | Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα | φροντιστήρια | απόψεις μαθητών | L1 L2 | EFL students | EFL classrooms | private language schools | Greece
 10. 3
 11. 75
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  • Η διαμάχη γύρω από το ζήτημα του κατά πόσον η χρήση της μητρικής γλώσσας πρέπει να εξαλειφθεί ή να ενσωματωθεί στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, έχει συζητηθεί έντονα σε αρκετά εκπαιδευτικά πλαίσια όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η ακαδημαϊκή διαμάχη προκύπτει από το γεγονός πως η χρήση της μητρικής γλώσσας θεωρείται πως επιφέρει θετικό και αρνητικό αντίκτυπο στην εκμάθηση γλωσσών. Η τρέχουσα έρευνα διερεύνησε τις αντιλήψεις μαθητών, οι οποίοι διδάσκονται την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα, σχετικά με τη χρησιμότητα της μητρικής τους γλώσσας στα πλαίσια ενός ιδιωτικού κέντρου ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, διερεύνησε τις στάσεις των μαθητών που παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών εκτός του σχολικού τους προγράμματος στα ευρέως γνωστά ως «φροντιστήρια»,. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και παρακολουθήσεις των διδακτικών πρακτικών στην τάξη, απευθυνόμενα σε μαθητές των οποίων το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας κυμαινόταν από Β1 έως Γ2, όπως περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξένων Γλωσσών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η πλειονότητα των μαθητών πιστεύει ότι η μητρική τους γλώσσα κατέχει σημαντική θέση στην τάξη της Αγγλικής Γλώσσας, ειδικά σε περιπτώσεις επεξήγησης γραμματικής και λεξιλογίου, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κατανόηση. Τα ευρήματα έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ανάγκες των μαθητών τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη παράλληλη χρήση της μητρικής και της ξένης γλώσσας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα δεδομένα ήταν αρκετά ασαφή, ειδικά όσον αφορά τις απαντήσεις των μαθητών ανά γλωσσικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω μελλοντικής έρευνας.
  • The conflict around the issue whether the use of L1 should be eliminated or integrated in the learning process of foreign language has been strongly debated in multiple EFL contexts throughout the years. This academic dispute results from the fact that L1 is considered to have both positive and negative impact on language learning. The current research investigated EFL students’ perceptions on the use of First Language (L1) in the context of private language school classrooms in Greece. More specifically, it explored the stances of learners who attend private English lessons in language schools, locally known as ‘frontistiria’, apart from their school curriculum. Questionnaires and class observations were utilized for the purposes of this research targeting at students whose linguistic level of competence varied from B1 to C2 as described by the Common European Framework. The outcomes of the study indicated that the majority of students believe that their mother tongue has a place in the EFL classroom, especially in cases of grammar and vocabulary explanation, as well as in cases of incomprehension and informal socialization. The findings also have important implications for raising awareness of teachers with respect to their students’ needs, thus they could make decisions concerning the right balance between L1 and L2 use. However, the data were also quite vague when the linguistic levels were separately examined. Therefore, it is suggested that future research be carried out.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.