Διερευνώντας την εκμάθηση λεξιλογίου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ομιλίας σε νεαρούς μαθητές με τη χρήση βίντεο.

Exploring the development of young EFL learners' vocabulary and speaking skills through the use of videos. (english)

 1. MSc thesis
 2. Βλαχογεώργου-Νίκα, Αργυρώ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 43
 7. Ροθώνη, Αναστασία
 8. Ροθώνη, Ανασταία | Βλάχος, Κωνσταντίνος
 9. λεξιλόγιο/vocabulary | δεξιότητες ομιλίας/speaking skills | νεαροί μαθητές/young learmers | βίντεο/videos
 10. 54
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 12. Andrews, J., Bouniol, P. & Zouganeli, K. (2004). Teaching English to Young Learners. Patra: HELLENIC OPEN UNIVERSITY. Volume 2,299-323
  • Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών έχουν αναμφίβολα εισαχθεί και στον τομέα της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πνεύμα, η διαδικασία της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, ELT έχει εκσυγχρονιστεί, εξαιτίας της εκμετάλλευσης αυτών των τεχνολογικών μέσων που οι εκπαιδευτικοί έχουν σήμερα στη διάθεσή τους. Από τα πιο κοινά εργαλεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι τα πολυμέσα και το οπτικοακουστικό υλικό. Η παρούσα εργασία είναι αφιερωμένη στη διερεύνηση των πιθανών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή βίντεο στην αγγλική τάξη, όσον αφορά την απόκτηση νέου λεξιλογίου καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας ομιλίας σε νεαρούς μαθητές. Στην εποχή μας, είναι ευρέως γνωστό στην επιστημονική κοινότητα της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, ότι η εισαγωγή βίντεο στην ξενόγλωσση τάξη , παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εκτεθούν στη γλώσσα-στόχο και ταυτόχρονα αυξάνει το κίνητρό τους για συμμετοχή στη μάθηση. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας, η ερευνήτρια, έχει σχεδιάσει και παραδώσει τέσσερα μαθήματα, με ενσωματωμένα βίντεο, με στόχο την απόκτηση νέου λεξιλογίου και την ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας από την πλευρά των μαθητών, όπως και προαναφέρθηκε. Αυτά τα μαθήματα απευθύνονταν σε μια ομάδα έξι νεαρών μαθητών, που είναι στην ηλικία των δέκα ετών και διανύουν το 3ο έτος των σπουδών τους στα αγγλικά σε ιδιωτικό φροντιστήριο αγγλικών. Πριν και μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων διανεμήθηκε στους μαθητές τεστ, προκειμένου η ερευνήτρια να εντοπίσει την πιθανή βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Επίσης, δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο πριν και μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ώστε η ερευνήτριας να διερευνήσει τη στάση των μαθητών ως προς την εφαρμογή των βίντεο στη διδακτική διαδικασία. Η ερευνήτρια κράτησε επίσης τις προσωπικές της σημειώσεις κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων μαθημάτων, γεγονός που της παρείχε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο για τη στάση όσο και για τις επιδόσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, προκειμένου ο ερευνητής να προσδιορίσει τη βελτίωση της γνώσης του λεξιλογίου των μαθητών και την ανάπτυξη της δεξιότητας της ικανότητας της ομιλίας. Αυτή η μελέτη περίπτωσης, στοχεύει να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στάση των νεαρών μαθητών σχετικά με την εισαγωγή βίντεο στην ξενόγλωσση τάξη καθώς και τον αντίκτυπό τους στις επιδόσεις των μαθητών, ιδιαίτερα στο λεξιλόγιο και την ομιλία.
  • The technological advancements of the past decades have been undoubtedly introduced in the field of education as well. In this notion, the ELT process has been revolutionized because of this exploitation of technological tools that teachers nowadays have in their disposal. One the most common tools that can serve educational purposes are the multimedia and the audio-visual materials. This paper is dedicated to the exploration of the possible benefits that rise from the implementation of videos in the English classroom, as far as the acquisition of new vocabulary is concerned as well as the development of the speaking skill in young learners. Nowadays, it is well established among the scientific community of ELT, that the implementation of videos in the ELT classroom, provides the students with the chance, to be exposed to the target language and at the same time increases their motivation to participate in the learning process. For the purposes of this particular paper, the researcher has designed and delivered four lessons, incorporating videos, aiming to the acquisition of new vocabulary and the development of the speaking skill on the students’ part, as already mentioned above. These lessons were addressed to a group of six young learners, who are at the age of ten and who are on their 3rd year of their English studies in a private English centre. A post and pre test was administered to the students before and after the completion of the lessons, in order for the researcher to detect the improvement of the students’ performances. There was also a pre and post questionnaire given to the students, again before and after the completion of the lessons, so as the researcher could explore the students’ attitudes towards the implementation of videos in the teaching process. The researcher also kept her personal notes during all four lessons, which provided her with rather interesting insights on both the students’ attitudes and performances during their lessons. All data collected were subject to both qualitative and quantitative analysis in order for the researcher to determine the improvement on the students’ vocabulary knowledge and the development of the oracy skill. This case study, aims to provide more insights on the attitude of young learners on the introduction of videos in the ELT classroom as well as their impact on students performances, particularly focused on the vocabulary and speaking.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές