Διερευνώντας την εκμάθηση λεξιλογίου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ομιλίας σε νεαρούς μαθητές με τη χρήση βίντεο.