Μελέτη Περίπτωσης πάνω στην Εκμάθηση Λεξιλογίου από Εφήβους παίζοντας Μαζικά Διαδικτυακά Παιχνίδια Πολλαπλών Παικτών

A Case Study on Teenage Vocabulary Acquisition and Retention with the Use of Massively Multiplayer Online Games (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσέλιου, Χριστίνα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 81
 7. Καραγιάννη, Ευαγγελία
 8. Καραγιάννη, Ευαγγελία | Δαμασκηνίσης, Γεώργιος
 9. Ψηφιακά Παιχνίδια και Digital Games | Εκμάθηση Λεξιλογίου και Vocabulary Acquisition | Έφηβοι και Teenagers | Μνήμη και Memory | Συνεργασία και Cooperation
 10. 4
 11. 191
 12. 0
  • Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αντιμετωπίζονται συχνά με δυσπιστία από γονείς και εν γένει ενηλίκους. Παρόλα αυτά η συμβολή και η αξία τους στην εκπαίδευση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη εάν χρησιμοποιηθούν με σύνεση. Γι’ αυτό το λόγο το ενδιαφέρον των ερευνητών σχετικά με την εκπαιδευτική αξία της τεχνολογίας ολοένα και αυξάνεται. Το ενδιαφέρον των ερευνών, όμως, έχει επικεντρωθεί στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον ως εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών τους είτε ως ένας ευχάριστος τρόπος οι μαθητές να κάνουν επανάληψη όσων έχουν ήδη διδαχθεί. Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα εγχείρημα σκοπός του οποίου είναι να ερευνήσει κατά πόσο τα μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια πολλαπλών παικτών (ΜΜOGs) που παίζονται σε ένα πλαίσιο εκτός του σχολικού συστήματος μπορούν να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό και τη συγκράτηση λεξιλογίου. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της είναι να ερευνήσει και να προσφέρει απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται όχι μόνο με το κατά πόσο αυτού του είδους παιχνίδια μπορούν συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και τη συγκράτηση λεξιλογίου αλλά και στο ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση λεξιλογίου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γι’ αυτό το σκοπό σχεδιάστηκε μια μελέτη περίπτωσης, το υποκείμενο της οποίας είναι ένα έφηβο αγόρι της Α’ Γυμνασίου. Επιπροσθέτως, ο συμμετέχων στην έρευνα είναι μαθητής Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσικής ικανότητας του CERF. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνελέχθησαν και αναλύθηκαν ποιοτικά δεδομένα. Ως μέθοδοι συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μια ημιδομημένη συνέντευξη και παρατήρηση σε μια προσπάθεια να συγκριθούν τα δεδομένα έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η αρχική υπόθεση. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, το λεξιλόγιo μπορεί τόσο να εμπλουτιστεί όσο και να συγκρατηθεί ακόμα και χωρίς τη βοήθεια ή την καθοδήγηση ενός δασκάλου. Επιπλέον, μια ποικιλία από διαφορετικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία νέου λεξιλογίου και να αποθηκευτεί στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη μνήμη του συμμετέχοντα. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε το αίσθημα μαθησιακής ανεξαρτησίας και τα κίνητρα προκειμένου να συνεχίσει να προσπαθεί παρά τις δυσκολίες που συναντούσε.
  • Digital games are frequently condemned by parents and adults in general. However, when used moderately they can be beneficial and contribute to learning in a natural way. To this end, researchers’ attention towards the educational value of technology has increased. Their focus, however, was mainly directed towards the use of digital games within the school environment as an additional tool in teachers’ hands that could either enhance their students’ knowledge through practice or as an entertaining way to revise material that has already been taught. This study attempts to investigate the effectiveness of commercial massively multiplayers online games (MMOGs) played in a non-formal educational setting in vocabulary development and retention in a naturalistic environment. More specifically, its aim is to explore and provide answers to questions related to the extent to which these games can contribute to vocabulary enhancement as well as retention and the techniques that are used while playing in order to achieve vocabulary acquisition. For that reason, the research conducted was a case study and the subject of the study is a teenage boy in the first year of Junior High School. Additionally, the participant is an English as a Foreign Language (EFL) learner of B2 level based on the Common European Framework (CERF) for languages scheme of proficiency levels. During the study qualitative data was collected and analyzed. The selected methods for the collection of data were a semi-structured interview and observations in an attempt to compare and contrast the results in order to triangulate and verify the original hypothesis. According to the findings vocabulary can be developed and retained effectively without the assistance and guidance of a teacher. Furthermore, a variety of different techniques affected and were used both for meaning derivation and for the storage of new vocabulary in the participant’s long and short-term memory, promoting autonomy and motivation. Undoubtedly, further investigation is necessary to understand how MMOGs could be used as a teaching supplement in a formal educational setting.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές