Σύγκριση δραστηριοτήτων κατανόησης γραπτού λόγου και γλωσσικής επίγνωσης ανάμεσα στο σχολικό εγχειρίδιο «Αγγλικά Προχωρημένων της Α΄ τάξης του Γυμνασίου και στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Α): Μια διερευνητική προσέγγιση

“Reading Comprehension Tasks in 1st grade Junior High School Coursebook and the Greek State Certificate of English Language Proficiency (KPG) Exams: A Comparative Approach.” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουντουρά, Γεωργία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 341
 7. Λιόντου, Τρισευγενη
 8. Λιόντου, Τρισευγενη | Οικονομίδου, Βασιλική
 9. KPG | Think Teen | coursebook | A2- /B1- level | reading comprehension | reading texts | reading tasks | checklist | Greek Junior High school. | Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, | σχολικό εγχειρίδιο | εξετάσεις επίπεδου Α2/Β1- | κατανόηση γραπτού λόγου | κείμενα και δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου | πλαίσιο των Bachman και Palmer | Γυμνάσιο
 10. 7
 11. 6
 12. 42
 13. πίνακες, εικόνες
 14. Ayakli, C.& Karavas, K. (2004). Approaches to Syllabus Design (Volume 2).
  • Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν να παραθέσει το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από την πιθανή σύνδεση του Ελληνικού πλαισίου διδασκαλίας και εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, και συγκεκριμένα του επίσημου επί του παρόντος προγράμματος σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες, με το Ελληνικό Κρατικό Ποιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Για το σκοπό αυτό, η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ του βιβλιού της Α΄ τάξης Γυμνασίου «Προχωρημένοι» και του Κεφαλαίου 1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την Κατανόηση του Γραπτού λόγου Επιπέδου Α2/Β1-. Μια συγκριτική προσέγγιση επιχειρήθηκε και για αυτό το λόγο σχεδιάστηκε μια λίστα με κριτήρια με βάση το θεωρητικό πλαίσιο των Bachman and Palmer με σκοπό την ανάλυση και την σύγκριση επιλεγμένων κειμένων κατανόησης γραπτού λόγου και δραστηριοτήτων από το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο και αντίστοιχα επιλεγμένων κειμένων για την Κατανόηση του Γραπτού λόγου και των δραστηριοτήτων τους από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Α2/Β1-. Ο βασικός στόχος μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων ήταν η περιγραφή συγκεκριμενων χαρακτηριστικών του κάθε δείγματος ξεχωριστά καθώς και η απόπειρα να προσδιοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό το σχολικό βιβλίο Α΄ τάξης Γυμνασίου «Προχωρημένοι» ακολουθεί τις προδιαγραφές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και θα μπορούσε να προετοίμασει τους μαθητές για τις εξετάσεις για την Κατανόηση του Γραπτού λόγου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του αντίστοιχου επιπέδου. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων οι ομοιότητες και οι διαφορές εντοπίστηκαν και βάση αυτών ορισμένα συμπεράσματα εξήχθησαν και κάποιες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν επιχειρήθηκαν. Ωστόσο, αναφορικά με τη μελλοντική έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπρεράσματα προτείνεται εις βάθος ανάλυση καθώς επίσης συστήνεται μια ευρύτερη σύγκριση που να συμεριλαμβάνει και τις τέσσερις δεξιότητες.
  • The purpose of the present dissertation was to provide the theoretical background behind the potential link between the Greek EFL context, and specifically, the current official curriculum for Foreign Languages (ICFL) to the Greek State KPG exams. To this end, the present study was focused on identifying similarities and differences between the current coursebook Think Teen 1st Grade of Junior High School «Προχωρημένοι» and Module 1 reading comprehension from KPG A level, and B level. A comparative approach was attempted and for this reason, a checklist based on the Bachman and Palmer framework was designed in order to analyze and compare selected reading texts and tasks from the Think Teen, and particular reading texts and tasks exams from KPG A level, and B level respectively. By analyzing the findings the main aim was to describe the features of each sample separately and then try to identify whether and to what extent the reading comprehension tasks included in the 1st Grade of Junior High School coursebook follow the KPG specifications and could prepare students for the KPG exams. Following the data analysis, similarities and differences were traced. Based on them some conclusions were drawn and some possible solutions to address the deficiencies which were spotted were attempted. However, a more in-depth analysis as well as a broader comparison including ale four skills, would need to be taken into consideration for future research as this would lead to safer conclusions.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές