"Το θέατρο στην εκπαίδευση και η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Εφαρμόζοντας θεατρικές τεχνικές σε μια τάξη νέων μαθητών ενός φροντιστηρίου Αγγλικών στην Ελλάδα :μια μελέτη περίπτωσης"

“Drama in Education and EFL Learning. Implementing Drama techniques in young learners’ classroom of a private English School in Greece: a case study.” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Tsompanidou, Filitsa
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 101
 7. Ροθώνη, Αναστασία
 8. Σηφάκης, Νικόλαος
 9. Δράμα, εκπαίδευση, Αγγλικά ως Δεύτερη Γλώσσα, προφορικός λόγος, συνεργασία | Drama, education, EFL, speaking, collaboration
 10. 1
 11. 145
 12. Περιέχει διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
 13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας/Τσομπανίδου Φιλίτσα
  • Η δραματοποίηση στην εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο διδακτικό εργαλείο και μπορεί να συμπεριλάβει και εκπαιδευτικούς και μαθητές σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Επιπρόσθετα, η χρήση της δραματοποίησης στην εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας και ενισχύει την ομαδική δουλειά. Επίσης , η δραματοποίηση στην εκπαίδευση, μπορεί να προάγει θετικό κλίμα στην τάξη και να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία μια ευχάριστη εμπειρία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες των μαθημάτων δραματοποίησης έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να μάθουν καθολικά αλλά και να αποκτήσουν και να διευρύνουν άλλες δεξιότητες της ζωής όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η συναισθηματική νοημοσύνη. Η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας ως Δεύτερης Γλώσσας μέσω της δραματοποίησης μπορεί να γίνει μια κινητήρια διαδικασία. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνδεση μεταξύ της δραματοποίησης και της εκμάθησης των Αγγλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τις διαφορετικές συμπεριφορές των μαθητών απέναντι στη δραματοποίηση και να παρακολουθήσει την προφορική τους επίδοση και εξέλιξη του επιπέδου τους στα προφορικά κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή των θεατρικών μεθόδων. Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε περιβάλλον μη φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής Γλώσσας και οι δραματικές τεχνικές έχουν εφαρμοστεί σε μια ομάδα νέων μαθητών ενός Ελληνικού κέντρου Αγγλικής Γλώσσας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές παρά τις όποιες δυσκολίες που μπορεί να προέκυψαν στο μάθημα ανταποκρίθηκαν θετικά στις θεατρικές τεχνικές που χρησιμοποίησε η δασκάλα. Επιπρόσθετα η προφορική τους επίδοση βελτιώθηκε και απέκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση καθώς εκφράστηκαν σωματικά, λεκτικά και πνευματικά σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διόρθωση λαθών.
  • Drama in Education is a valuable teaching tool that can involve both educators and learners physically, mentally, emotionally, and socially. Moreover, the use of Educational drama aims to the development of self-confidence, creativity, self-expression, and communication and builds teamwork. Furthermore, using drama in education can foster a positive environment in the classroom and makes the learning process a delightful experience. In addition, the participants of the drama session have the chance not only to learn holistically but also the have the opportunity to obtain and broaden other life skills such as problem-solving, collaboration, and emotional intelligence. Learning the English Language as a Second Language through Educational Drama can be a motivational procedure. The connection between dramatization and learning in an EFL classroom is one of the most significant goals of this study. The purpose of the research is to examine learners’ different attitudes toward Educational Drama and to observe their speaking performance and improvement of their oral proficiency during and after the application of drama techniques. This research has been conducted in a non-native language environment and the drama techniques have been applied to a group of young learners of a Greek private English school. The findings of the research showed that the students, despite any difficulties that may have arisen in the lesson, responded positively to the theatrical techniques used by the teacher. In addition, their oral performance improved and they gained more confidence as they expressed themselves physically, verbally, and intellectually in an error-free environment.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές