Ενίσχυση της εκμάθησης λεξιλογίου για μαθητές Α2 αγγλικής γλώσσας μέσω της χρήσης βιβλίων με ιστορίες - παραμύθια. Μια μελέτη περίπτωσης.

Enhancing vocabulary learning for A2 English language learners through the use of storybooks. A case study. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΠΟΝΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 245
 7. Δρ. Ζαφείρη , Μακρίνα
 8. Δρ. Ζαφείρη , Μακρίνα | Δρ. Σταθοπούλου , Μαρία
 9. CEFR, storybooks, reading and writing skill, vocabulary acquisition, teaching English to young learners, YLs | CEFR, βιβλία ιστοριών/ παραμύθια, ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, απόκτηση/εξάσκηση λεξιλογίου, διδασκαλία αγγλικών σε νεαρούς μαθητές
 10. 13
 11. 1
 12. 266
 13. Περιέχει: πίνακες σε ΤΤR
 14. Benetsi, P. (2020). Integrating Videos in TEYL to Enhance Speaking Skills and Vocabulary Learning Expansion: A Case Study. [Master’s Thesis, Hellenic Open University].
  • Ο στόχος αυτής της εργασίας/διατριβής είναι να διερευνήσει εάν και σε ποιο βαθμό η αξιοποίηση στη διδασκαλία των βιβλίων με ιστορίες-παραμύθια ενισχύει την εκμάθηση του λεξιλογίου των μικρών μαθητών. Στόχος επίσης είναι να εξετάσει αν η χρήση αυτών των βιβλίων αναπτύσσει τις γραπτές τους δεξιότητες με επίκεντρο τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. Για τον λόγο αυτό, διεξήχθη μια έρευνα δράσης (action research), η οποία επικεντρώθηκε σε δύο κορίτσια που φοιτούν στη Δ' Τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου, μεταξύ 10 και 11 ετών, τα οποία είναι και του ίδιου γλωσσικού επιπέδου (Α1+ -Α2 σύμφωνα με το CEFR). Και τα δύο κορίτσια παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών στο σπίτι, εκτός από τα μαθημάτων αγγλικών που παρακολουθούν στο σχολείο. Η πειραματική περίπτωση (Μαθήτρια 1) έκανε μαθήματα βασισμένα σε βιβλία ιστοριών που δημιουργήθηκαν από τη δασκάλα/ερευνήτρια με στόχο να βελτιώσουν το λεξιλόγιό, καθώς και τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής της μαθήτριας σε αυτήν την εναλλακτική προσέγγιση του λεξιλογίου. Αντίθετα, η περίπτωση ελέγχου (Μαθήτρια 2) ακολούθησε την παραδοσιακή ροή των μαθημάτων για να συμπληρώσει το Βιβλίο του Μαθητή για το επίπεδο Α2. Αυτή η έρευνα δράσης βασίστηκε σε μια ποιοτική μελέτη περίπτωσης, καθώς η διαδικασία συλλογής δεδομένων περιελάβανε: 10 μαθήματα βασισμένα σε παραμύθια, προ και μετά ημι - δομημένες συνεντεύξεις, τόσο για τη μαθήτρια, όσο και για τη μητέρα της, που συμμετείχαν στην παρέμβαση. Πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν τεστ ανάγνωσης και γραφής, τα οποία είναι τεστ προηγουμένων ετών από το KPG, και δόθηκαν και στις δυο μαθήτριες για την αξιολόγηση της προόδου τους. Συμπεριλήφθηκαν, επίσης, ηχογραφήσεις από τα μαθήματα που οργανώθηκαν πάνω στα βιβλία ιστοριών, όπως επίσης και το ημερολόγιο-σημειώσεις της ερευνήτριας από την πειραματική περίπτωση για την παρακολούθηση της περίπτωσης παρέμβασης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση των βιβλίων με ιστορίες-παραμύθια , συνοδευόμενα από μαθήματα που σχεδιάστηκαν πάνω σε αυτά, βελτίωσε την απόκτηση λεξιλογίου της Μαθήτριας 1 και είχαν θετική επίδραση στην απόδοσή της στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι σε αντίθεση με την πρόοδο της πειραματικής περίπτωσης, η περίπτωση ελέγχου δεν παρουσίασε την ίδια θετική εξέλιξη.
  • The objective of this dissertation is to explore whether and to what extent the inclusion of storybooks enhances young learners’ vocabulary learning and develops their written skills with the center of attention being their reading and writing skills. For this reason, the action research was concentrated on two girls who attend the 4th Grade of Greek Primary School, between 10 and 11 years old, and of the same language level (A1+ -A2 according to the CEFR). Both girls attend private English lessons at home, in addition to their attendance of English classes at school. The experimental case (Student 1) faced storybook-based lessons created by the teacher/researcher with the aim to improve the student’s reading and writing skills in connection to this alternative vocabulary approach. In contrast, the control case (Student 2) followed the traditional flow of lessons to complete the assigned student’s book for the A2 level. This action research was based on a qualitative case study, as the data collection procedure consisted of: the storybook-based lessons, the pre- and post- semi- structured interviews for both the YL and her mother who participated in the intervention. Pre-, post- and while- KPG reading and writing tests were administered to both students before, during and at the end of the intervention to assess their progress respectively. Audio recordings from the story-book based lessons and the teacher’s diary-notes from the experimental case were also included to monitor the intervention. The research finding showed that the use of the storybooks, accompanied from the storybook based- lessons, improved Student’s 1 vocabulary acquisition and had a positive effect on her performance on the reading and writing skills. Contrary to the experimental case’s progress, the control case did not display the same positive development.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.