Η χρήση της κούκλας / μασκότ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου και ακουστικής κατανόησης στους μαθητές του νηπιαγωγείου

Using puppets as an educational tool to promote oracy skills with very young learners (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταματοπούλου, Δήμητρα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 179
 7. Ζαφείρη, Μακρίνα
 8. Ζαφείρη , Μακρίνα | Λιόντου, Τρισευγένη
 9. Προφορικές δεξιότητες, μαθητές προσχολικής ηλικίας, κούκλα/μασκότ, εκμάθηση / χρήση λεξιλογίου | Oracy skills, puppet / mascot, kindergarten learners, vocabulary acquisition/retention
 10. 19
 11. 5
 12. 135
 13. πίνακες, διαγράμματα
 14. Teaching English to Young Learners, volume 1 / Bouniol, Zouganeli, The Teaching of English to Young Learners, volume 2 / Andrews, Bouniol, Zouganeli
  • Ο σκοπός τη παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης της κούκλας / puppet για την ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων μαθητών προσχολικής ηλικίας στο μάθημα των Αγγλικών. Περιγράφει τον τρόπο ενσωμάτωσής της στο μάθημα καθώς και το πως μπορεί να συνδυαστεί με μια ποικιλία δραστηριοτήτων κατάλληλων ως προς την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, το στυλ μάθησης και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Προς τον σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα σε ένα ιδιωτικό σχολείο στα βόρεια προάστεια της Αθήνας στην οποία συμμετείχαν 14 μαθητές νηπιαγωγείου ηλικίας 5-6 ετών. Διδάχθηκαν υλικό από το βιβλίο που υποδεικνύει το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου συνδυασμένο με δραστηριότητες σχεδιασμένες από την δασκάλα / ερευνήτρια. Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε με την κούκλα να έχει κεντρικό ρόλο, και με το στοιχείο του παιχνιδιού που χαρακτηρίζει τους μαθητές αυτής της ηλικίας, να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. Διανεμήθηκαν τεστ στους συμμετέχοντες πριν και μετά καθώς και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Επίσης διεξήχθη ποιοτική έρευνα μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων με τις μητέρες των μαθητών ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών, την αντιμετώπιση που είχαν απέναντι στην κούκλα και την συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας. Οι ηχητικές καταγραφές και η παρατήρηση των μαθημάτων είναι επιπλέον εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να καταγραφούν και να αναφερθούν τα αποτελέσματα της έρευνας με συστηματικό τρόπο. Από την ανάλυση των προαναφερθέντων μέσων προέκυψε ότι οι μαθητές προσχολικής ηλικίας ωφελούνται σημαντικά από τις κούκλες και ως προς την απόκτηση λεξιλογίου και ως προς την προαγωγή προφορικών δεξιοτήτων. Επίσης παρατηρήθηκε μεγαλύτερη παρακίνηση των μαθητών, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας-στόχου με ουσιαστικό τρόπο, μέσω κατασκευής κούκλας, παιχνιδιών ρόλων, και κουκλοθέατρου. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμα στους καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας στον νηπιαγωγείο, ιδιαίτερα λόγω του ανεξερεύνητου προς το παρόν τομέα της διδακτικής της ξένης γλώσσας με την χρήση της κούκλας σε αυτό το επίπεδο μαθητών στην Ελλάδα.
  • The present study attempts to shed light to the use puppets in the English lesson and argues that it is a powerful tool to motivate Very Young Learners (VYLs) to accumulate vocabulary and to practice their oracy skills. It describes how puppets may be incorporated in the lesson, and how they may be combined with a variety of activities suitable to this group’s age, needs, interests, learning styles and language levels. To that end, action research was conducted in a private school in northern Athens, in which a group of 14 kindergarten learners between the ages of 5 and 6 years old participated. They were taught material from a coursebook as directed by the school’s curriculum, combined with activities specially designed by the teacher / researcher. In the specific framework puppets held a significant role, and playfulness was always taken into consideration, since it is a characteristic of pre-schoolers. Both qualitative and quantitative data was included in the research methodology. Pre- and post-tests were distributed to the participants before and after the intervention, as well as while-tests upon completion of each thematic unit that they were taught. Qualitative research was conducted via semi – structured interviews to the parents of the learners to extract valuable information concerning the learners’ language background, their attitude towards puppets and the proposed method of instruction. Audio recordings and observations of the lessons were additional tools implemented by the teacher / researcher to systematically gather and report the research data. From the analysis of the aforementioned means, it was concluded that VYLs are significantly benefited from the use of puppets in the English language lesson, both in terms of vocabulary acquisition and oracy skills development. It was also found that the learners were motivated and engaged in the learning process using the target language in a significant and meaningful manner through constructing puppets, role-playing, and puppetry. The findings of this research may prove helpful for teachers of the English language to preschoolers since the use of puppets for this level is a rather unexplored area in Greece now.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.