Οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας στο πλαίσιο της αγγλοελληνικής γλώσσας: Ένα έργο έρευνας δράσης

Secondary Teachers' perceptions and practices on using Augmented and Virtual Reality in Greek EFL context: An action research project (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βαλή, Ευτυχία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 96
 7. Βλάχος, Κοσμάς
 8. Βλάχος, Κοσμάς | Οικονομίδου, Βασιλική
 9. Augmented Reality | Virtual Reality | Language Learning | Action Research | Επαυξημένη Πραγματικότητα | Εικονική Πραγματικότητα | Εκμάθηση Γλώσσας | Έρευνα Δράση
 10. 4
 11. 21
 12. 103
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες
  • Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εφαρμογή της Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων. Σκοπός της παρούσας έρευνας - δράσης ήταν να εξετάσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σημασία και τη σκοπιμότητα ενσωμάτωσης στη διδασκαλία τους διαδραστικών εργαλείων, όπως η τεχνολογία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Για την υλοποίηση της έρευνας - δράσης συμμετείχαν πέντε εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας οι οποίοι χρησιμοποίησαν εφαρμογές VR/AR για τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης σε περιβάλλον 3D στη διδασκαλία τους. Στο τέλος της δράσης οι εκπαιδευτικοί με την απόκτηση αξιόλογων γνώσεων από τη χρήση και την αλληλεπίδραση με το νέο ψηφιακό υλικό συμμετείχαν στην αξιολόγηση της διδασκαλίας, καθώς και της δράσης ως μέσο αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης των πρακτικών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών και την αποδοχή των εφαρμογών ως σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που συμβάλουν θετικά στην αποτελεσματική διδασκαλία. Η ετοιμότητα και η αυτό-αποτελεσματικότητα τους συνδέθηκε με την επιμόρφωση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, αντιλαμβάνονται την ανάγκη τους για επιπλέον ψηφιακές δεξιότητες και παιδαγωγικές γνώσεις για χρήση και ενσωμάτωση των εφαρμογών VR/AR στη διδασκαλία τους καθώς και τις ανησυχίες τους για τον τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία τους. Μέσω της έρευνας αυτής, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν πιο εύκολα δύσκολες καταστάσεις στην τάξη και έγιναν πιο δεκτικοί στις νέες καινοτόμες έννοιες.
  • In recent years, there has been an increasing interest in applying Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) to design distinctive educational settings. The purpose of this action research was to examine the perceptions of English secondary language teachers in Greece about the importance and feasibility of the implementation of virtual and augmented reality applications. For the implementation of this action research, five English language teachers participated providing findings and data of their teaching on 3D digital storytelling scenario in their teaching. At the end of the action, teachers, by acquiring valuable knowledge from the use and interaction with the new digital material, participated in the evaluation of teaching as a means of reflection and self-evaluation of their practices. The results of the research showed the positive attitude of teachers and the acceptance of applications as modern educational tools that contribute positively to effective teaching. Their readiness and self-effectiveness were linked to their training and professional development. However, they highlighted theirs concerns about technological equipment in their schools, while the adoption of those technologies requires additional pedagogical and digital training. Through collaborative research action, participants faced more easily difficult situations in the classroom and became more receptive to the new innovative concepts.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.