Εξερευνώντας τη διαπολιτισμική συνείδηση και τη διαπολιτισμική ευαισθησία στα πλαίσια του Ελληνικού δημόσιου Δημοτικού Σχολείου.

Exploring intercultural awareness and sensitivity in the Greek public primary school context (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Θεοδωρίδου, Ευθυμία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 130
 7. Καρράς, Ιωάννης
 8. Λιόντου, Τρισεύγενη
 9. Διαπολιτισμική συνείδηση | Διαπολιτισμική ευαισθησία | Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας | Μαθητές δημοτικού | Γονείς | Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | Intercultural awareness | Ιntercultural sensitivity | Intercultural Sensitivity Scale | Primary school pupils | Parents | Greek primary school teachers
 10. 8
 11. 8
 12. 110
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες, ερωτηματολόγια
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αξιολογήσει την διαπολιτισμική συνείδηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα των μαθητών της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Όλοι φοιτούν σε δημόσιο δημοτικό σχολείο στα Γιαννιτσά. Το ερευνητικό μέλημα είναι κυρίως εάν οι μαθητές αυτής της ηλικίας έχουν διαπολιτισμική συνείδηση, εστιάζοντας στις διαπολιτισμικές τους εμπειρίες καθώς και στις στάσεις και τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, εξετάζονται οι απόψεις τους σχετικά με την πολιτιστική ένταξη στο μάθημα των Αγγλικών. Τέλος δοκιμάζεται η δυνατότητα ανάδυσης διαπολιτισμικών χώρων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο που κρίθηκε κατάλληλο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης και τα ευρήματα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές είναι πολύ θετικοί απέναντι σε διαφορετικούς ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Θεωρούν επίσης ότι η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και είναι πολύ ανοιχτοί απέναντι στην ετερότητα που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών χώρων. Η άλλη φιλοδοξία αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η μέτρηση της διαπολιτισμικής ευαισθησίας των γονέων και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που εστιάζουν στη διαπολιτισμική ευαισθησία και αυτό είναι που ενέπνευσε τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου. Συμμετείχε δείγμα γονέων και δασκάλων και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας που δημιουργήθηκε από τους Chen και Starost (2000). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες στην κλίμακα και επέδειξαν εξοικείωση με τις πολιτισμικές διαφορές και επίσης εκτίμηση και ευρύτητα πνεύματος προς άλλους πολιτισμούς.
  • This dissertation attempts to assess the intercultural awareness of primary school pupils and in particular ones in the fourth, fifth and sixth grades. They all attend a public primary school in Giannitsa. The research concern is mainly whether pupils of this age are interculturally aware, focusing on their intercultural experiences as well as their attitudes and skills. Moreover their views regarding cultural integration in the English language classroom are examined. Finally the possibility for the emergence of intercultural spaces is tested. Then, the research tool which was deemed appropriate for the aims of this particular study and the findings are presented. The findings indicate that pupils are very positive towards different people, languages and cultures. They also consider that English language learning is inextricably connected with intercultural education and are very open to otherness which can help the development of intercultural spaces. The other aspiration of this dissertation was to measure the intercultural sensitivity of parents and primary education teachers. Not much research focusing on intercultural sensitivity exists and this is what inspired the conduct of quantitative research which was used in order to reach this goal. A sample of parents and teachers participated and the research tool used was the Intercultural Sensitivity Scale created by Chen and Starosta (2000). The results show that parents and teachers scored highly on the Intercultural Sensitivity Scale and conclusively demonstrated familiarity with cultural differences and also appreciation and broad-mindedness towards other cultures.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές