Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος του ΥΠΕΠΘ «Mαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά»

Investigation of the views of the Primary education teachers of the Prefecture of Achaia for the planning and organization of the training program of the Ministry of Education "We learn digitally, we teach digitally". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ
 9. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 10. 1
 11. 5
 12. 85
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:ΠΙΝΑΚΕΣ,ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ.
  • Η πανδημία του COVID-19 έφερε τους εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με δύο πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η πρώτη αφορά την εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της πλατφόρμας Webex που υιοθετήθηκε στη χώρα μας, λόγω του κλεισίματος των σχολείων. Η δεύτερη αφορά την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε μέσω των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC), τα οποία προσφέρουν στους ενήλικες εκπαιδευόμενους ευελιξία, τόσο στον τόπο όσο και στον χρόνο μελέτης. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση εντάσσεται στο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης και έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τη σημερινή εποχή, λόγω των τεράστιων κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών που δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστο το πεδίο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας οργάνωσε το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά» την περίοδο του πρώτου lockdown, στόχος του οποίου ήταν να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά την τεχνολογία προς όφελος των μαθητών τους, ώστε οι τελευταίοι να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες μάθησης όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. Με δεδομένο ότι η διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν πολύ γρήγορη αξίζει να μελετηθούν οι απόψεις τους, εστιάζοντας σε τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν αλλά και στα οφέλη που τους παρείχε το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Με βάση όσα προκύψουν θα κατατεθούν στοχευμένες προτάσεις εκπαιδευτικής πρακτικής. Λόγω του γεγονότος ότι το παρόν θέμα είναι επίκαιρο, δεδομένου ότι το πρώτο lockdown εφαρμόστηκε τον Μάρτιο του 2020, δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη έρευνα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η παρούσα έρευνα είναι πρωτότυπη και καινοτόμα και παράλληλα στοχευμένη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς θα αποτυπώσει δυσκολίες, αλλά και οφέλη από την επιμόρφωση του ΥΠΕΠΘ «Μαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά» στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία θα συμβάλλει στη νέα γνώση και μπορεί να αποτελέσει βασικό οδηγό, ώστε να εξαλειφθούν δυσκολίες και εμπόδια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά και να ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της.
  • The COVID-19 pandemic has brought teachers face two unprecedented situations. The first concerns distance learning, through the Webex platform adopted in our country due to the closure of schools. The second concerns the distance training of teachers, in order to be able to cope with distance learning. Distance education of teachers in our country was carried out through open online courses (MOOC), which offer flexibility to adult learners, both in place and time of study. Distance education is part of the field of lifelong learning and has received huge dimensions today, due to the huge social and technological changes that could not leave the field of education unaffected. Specifically, the Ministry of Education organized the program "Learning Digitally, Teaching Digitally" during the first lockdown, which aimed to educate teachers on how they can pedagogically use technology for the benefit of their students, so that the latter develop basic learning skills such as collaboration, communication, critical thinking and creativity. Given that the online training of teachers was very fast, it is worth studying their views, focusing on any difficulties they encountered but also on the benefits provided by the training program. Based on what emerges, targeted proposals for educational practice will be submitted. Due to the fact that this issue is topical, since the first lockdown was implemented in March 2020, no similar research has been conducted in Greece. Therefore, the present research is original and innovative and at the same time targeted and very interesting as it will capture difficulties, but also benefits from the training of the Ministry of Education "They learn digitally, we teach digitally" to Primary education teachers. The present work will contribute to the new knowledge and can be a key guide, in order to eliminate difficulties and obstacles in the distance education of teachers, but also to enhance its advantages and benefits.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.