Απόψεις εκπαιδευτών για τα εμπόδια και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της ελληνικής επικράτειας

Educators' views on the obstacles and incentives of trainees' participation in Second Chance Schools in the Greek territory (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΚΟΥΛΟΥΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. ΚΟΝΤΟΝΗ, ΑΝΝΑ
 8. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ, ΜΑΡΙΑ
 9. κίνητρο | εμπόδιο | σχολείο δεύτερης ευκαιρίας | συμμετοχή | εκπαιδευόμενος | εκπαιδευτής | εκπαίδευση ενήλικων
 10. 1
 11. 91
 12. 59
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα.
  • Αντικείμενο της παρούσας πιλοτικής έρευνας υπήρξε η διερεύνηση κινήτρων και εμποδίων συμμετοχής ενήλικων εκπαιδευόμενων ΣΔΕ (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτών της ανωτέρα δομής. Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής, ανεξαρτήτου φύσεως και κατηγοριοποίησης αποτελούν την συνισταμένη δύναμη που θα βοηθήσει ή όχι ένα ενήλικο εκπαιδευόμενο να περατώσει τις σπουδές του σε ένα ΣΔΕ. Στο προσκήνιο έρχονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενήλικου εκπαιδευόμενου και η ξεχωριστή δομή εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας, όπως είναι το ΣΔΕ, ειδικά στο ραγδαία μεταβαλλόμενο ελληνικό συγκείμενο των τελευταίων δεκαετιών. Ακριβώς λόγω αυτών των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, η παρούσα έρευνα εστίασε στην αναζήτηση πιθανής ιεραρχικής ανακατανομής των συνηθισμένων κινήτρων και εμποδίων συμμετοχής της κείμενης βιβλιογραφίας, αντιπαραβάλλοντας παράλληλα τις απόψεις σημαντικότητας αυτών μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ποσοτικής στρατηγικής και η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 79 εκπαιδευτών ΣΔΕ. Ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία αυτών, μέσω του προγράμματος IBM SPSS 28 και η προσπάθεια εξαγωγής συγκριτικών συμπερασμάτων. Η πιλοτική έρευνα αποτελούνταν από τρία ερευνητικά ερωτήματα. Το 1ο αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτών για τα κυριότερα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ, στο 2ο ερευνητικό ερώτημα μελετήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτών για τα κυριότερα εμπόδια συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ και στο 3ο οι απόψεις των εκπαιδευτών για το τι θα μπορούσε να άρει τα ανωτέρω εμπόδια συμμετοχής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως τα πέντε σημαντικότερα κίνητρα που θεωρούν οι εκπαιδευτές ότι ωθούν τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ήταν με σειρά προτεραιότητας η εύρεση εργασίας, η επαγγελματική, η απωθημένη τάση συνέχισης του σχολείου, η προσωπική εξέλιξη και η κοινωνικοποίηση. Αντιθέτως, τα πέντε σημαντικότερα εμπόδια συμμετοχής ήταν ιεραρχικά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών τυπικής εκπαίδευσης, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα μαθήματα. Διαπιστώνεται επίσης πως τα εσωτερικά εμπόδια συμμετοχής των εκπαιδευόμενων κατατάσσονται σε μια κλίμακα μέτριας περίπου σπουδαιότητας. Επιπλέον, οι πέντε σημαντικότερες παρεμβάσεις που οι εκπαιδευτές θεωρούν πως δύναται να άρουν τα ανωτέρω εμπόδια συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους, είναι η θεσμοθέτηση επιδόματος παρακολούθησης σε άπορους μαθητές, η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για ενήλικους, η καμπάνια ενημέρωσης για την εκπαιδευτική δομή των ΣΔΕ, η έγκαιρη πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και η ενίσχυση του ρόλου συμβουλευτικού προσανατολισμού-ψυχολογίας. Παρεμβάσεις που έχουν έκδηλη προδιάθεση για διορθωτικές κινήσεις που στοχεύουν κυρίως σε άρση θεσμικών εμποδίων.
  • Object of this present pilot research was the investigation of incentives and obstacles to participation of adult students in a Second Chance School (SCS) at the Greek territory, according to the opinion of the educators in the above mentioned structure. Incentives and barriers to participation, regardless the nature and categorization, are the combined force that will help or not an adult student to complete his or her studies in an SCS. The special features of the adult learner and the special structure of the second chance education, such as a SCS, come to the fore, especially in the rapidly changing Greek context of the last decades. Precisely because of these rapidly changing conditions, the present study focused on the search for a possible hierarchical redistribution of the usual incentives and barriers to participation in the current literature, while contrasting the views of their importance between students and educators. The research was conducted through a quantitative strategy and the data collection was done through an electronic questionnaire in a sample of 79 SCS educators. This was followed by the statistical processing of these, through IBM SPSS 28 program and the attempt to draw comparative conclusions. The pilot research consisted of three research questions. The 1st concerned the views of the educators on the main participation incentives that students have in SCS, in the 2nd research question were studied the views of the educators on the main participation obstacles that students have in SCS and in the 3rd the educators' views on what could be remove the above barriers to participation. From the results of the research it was found that the five most important incentives that educators consider to push students to participate in order of priority were finding a job, career, repulsed school attendance, personal development and socialization. In contrast, the five most important barriers to participation were hierarchical professional obligations, family responsibilities, the application of formal education techniques, lack of free time and lack of interest in lessons. It is also found that the internal participation barriers of the students are classified on a scale of approximately moderate importance. In addition, the five most important interventions that educators consider that can remove the above barriers to participation for students, are the introduction of attendance allowance for poor students, the implementation of innovative educational approaches for adults, the information campaign for the educational structure of SCS, on time recruitment of temporary staff and the strengthening of the role of counseling-psychology. Interventions that have a clear predisposition for corrective actions aimed mainly at removing institutional barriers.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές