Η παιδαγωγική θεωρία του Paulo Freire και η απήχησή της στους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Paulo Freire' s pedagogical theory and its receiving by adult educators. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ανδριανού, Ιωάννα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. Κεδράκα, Αικατερίνη
 8. Κεδράκα, Αικατερίνη | Τσιμπουκλή, Άννα
 9. αναπαραγωγή κυρίαρχης ιδεολογίας | καταπίεση | απελευθερωτική παιδαγωγική | τραπεζική εκπαίδευση | προβληματίζουσα εκπαίδευση | κριτική συνειδητοποίηση | κριτικός στοχασμός | κοινωνική αλλαγή
 10. 12
 11. 21
 12. 2
 13. 0
  • Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών αρχών της παιδαγωγικής θεωρίας του Paulo Freire και η διερεύνηση της απήχησης της θεωρίας του στους εκπαιδευτές ενηλίκων σήμερα. Τα βασικά σημεία της θεωρίας του που παρουσιάζονται είναι η έννοια της απελευθερωτικής παιδαγωγικής, η τραπεζική και η προβληματίζουσα εκπαίδευση, ο διάλογος και η συνειδητοποίηση μέσω του κριτικού στοχασμού (κριτική συνειδητοποίηση). Διερευνάται η απήχηση της παιδαγωγικής θεωρίας του σε εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές ενηλίκων σε Μεταπτυχιακά Πανεπιστημιακά Προγράμματα, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε εθελοντικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότερες εκπαιδεύτριες /τές που πήραν μέρος στην έρευνα γνωρίζουν την παιδαγωγική θεωρία του Freire και την εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό κατά την εκπαιδευτική πράξη. Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να συσχετισθούν με τα πορίσματα συναφών ερευνητικών προσεγγίσεων και να αξιοποιηθούν σε σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτριών / ών ενηλίκων από διάφορους φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  • This study attempts to present the basic principles of Paulo Freire's pedagogical theory and to investigate how his theory is received by adult educators today. The basic principles of his theory presented here are liberating education, banking education, critical education, dialogue, critical consciousness. We investigate the receiving of his pedagogical theory by adult educators working in Post degree University Programs, Second Chance Schools and voluntary Greek learning programs for immigrants and refugees. The results of the investigation show that most adult educators taking part in the investigation are well aware of Freire's pedagogical theory and implement it greatly during the educational procedure. The conclusions of this study can be associated with the conclusions of relevant research approaches and can be used in training seminars for adult educators by various Adult Education bodies.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.