Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

The transformation of educators’ perceptions as a result of training in transformative learning theory at short-term and long-term level (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. ΤΣΑΡΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ
 8. ΤΣΑΡΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 9. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
 10. 9
 11. 30
 12. 33
 13. 0
 14. Η Διεξαγωγή της Έρευνας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας / Γαλατά, Π., Βεργίδης, Δ., Δακοπούλου, Αθ., Καλογρίδη, Σ., Κεδράκα, Κ., Τσιμπουκλή, Αν.
  • Η παρούσα εργασία στοχεύει να μελετήσει τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων μίας ομάδας εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους στη μετασχηματίζουσα μάθηση και μίας δεύτερης ομάδας εκπαιδευτικών ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσής τους στην ίδια θεωρία. Έναυσμα για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε τόσο η αξιοποίηση της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης σε επιμορφωτικά προγράμματα, με σκοπό τον μετασχηματισμό αντιλήψεων των επιμορφούμενων πάνω σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, όσο και η διαπίστωση ερευνητικών ελλείψεων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα επιμορφώσεων αναφορικά με την ίδια τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου των εκπαιδευόμενων. Με βάση το παραπάνω έναυσμα σκοπός της παρούσας έρευνας - με τη διατύπωση αντίστοιχων ερευνητικών ερωτημάτων - είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν μετασχηματιστεί οι αντιλήψεις της πρώτης ομάδας στο μέσο του επιμορφωτικού προγράμματος και αν η δεύτερη ομάδα, εφόσον διαμόρφωσε προοπτική μετασχηματισμού αντιλήψεων κατά τη διάρκεια του περσινού επιμορφωτικού προγράμματος, δέχτηκε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο την επίδραση της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης τόσο σε σχέση με παιδαγωγικές πρακτικές όσο και σε σχέση με τις αξίες και τις αντιλήψεις για τον κόσμο και την ίδια την ταυτότητα του ατόμου. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης, καθώς - πέρα από την αξιοπιστία για την οποία διακρίνεται- έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που θεωρήθηκαν κατάλληλα για την κάθε ομάδα, ώστε να συλλεγούν δεδομένα για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Για την ομάδα των φετινών επιμορφούμενων εφαρμόστηκε το ερωτηματολόγιο των τεσσάρων επιπέδων του Kember, προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός μετασχηματισμού των αντιλήψεων των συμμετεχόντων στο μέσο του προγράμματος. Για την ομάδα των περσινών επιμορφούμενων αξιοποιήθηκε η σχάρα παρατήρησης, προκειμένου να συγκεντρωθούν δεδομένα για τη στάση τους απέναντι στις δραστηριότητες δημοσίου διαλόγου, ως ενδεικτική για την προοπτική μετασχηματισμού τους. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 10 συνεντεύξεις με την αξιοποίηση των ερωτήσεων συνέντευξης του Fullerton, ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, ώστε να διαπιστωθεί η επιδραστικότητα της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο αναφορικά με παιδαγωγικές, αξιακές, κοσμοθεωρητικές και προσωπικές τους αντιλήψεις. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ομάδα των επιμορφούμενων που μελετήθηκε σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο στο μέσο του προγράμματος έχει ξεκινήσει να μετασχηματίζεται σε μικρό βαθμό στα επίπεδα συνήθους δράσης και κατανόησης, αλλά δεν έχει μετασχηματιστεί σε κανένα βαθμό στα επίπεδα αναστοχασμού και κριτικού αναστοχασμού. Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί της ομάδας που μελετήθηκαν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο παραδέχονται όλοι ανεξαιρέτως ότι δέχτηκαν την επίδραση της μετασχηματίζουσας μάθησης στις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις, οι περισσότεροι στις αξιακές και κοσμοθεωρητικές, ενώ δε θεωρούν ότι μετασχηματίστηκαν σε επίπεδο ταυτότητας. Επομένως, υπογραμμίζεται η σημασία της διάρκειας των επιμορφώσεων πάνω στη μετασχηματίζουσα μάθηση αφενός, αφετέρου η επιδραστικότητα της επιμόρφωσης πάνω σε αυτή τη θεωρία μακροπρόθεσμα, ώστε να αναδεικνύεται ως μια χρονοβόρα και σταδιακή διαδικασία που με έναυσμα την επιμόρφωση συνεχίζεται και δύναται να συστηματοποιείται με δράσεις μετά το πέρας ενός επιμορφωτικού προγράμματος.
  • This paper aims to study the transformation of the perceptions of a group of educators during their training in transformative learning and a second group of educators one year after completing their training. The motivation for this research was the utilization of the theory of transformative learning in training programs in order to transformate the perceptions of the trainees on specific knowledge subjects, as well as the realization of research deficiencies according to the effectiveness of training in transformative learning theory itself without taking under consideration specific subject. Based on the above motivation, the purpose of this research - by formulating corresponding research questions- is to establish whether the perceptions of the first group have been transformed in the middle of the training program and whether the second group, since they formed a perspective of transforming perceptions during last year's training program , accepted at a long-term level the influence of the theory of transformative learning according to pedagogical practices, values, worldview and the identity of the individual. To carry out the research, the triangulation method was used, as - in addition to the reliability for which it is distinguished - it made it possible to use the tools that were considered suitable for each group, in order to collect data to answer the research questions. For this year's group of trainees, Kember's four-level questionnaire was applied in order to measure the degree of transformation of the participants' perceptions in the middle of the program. For the group of last year's trainees, the observation grid was used, in order to gather data on their attitude towards public dialogue activities, as an indicative attitude of their perspective of transformation. Moreover, 10 interviews were conducted using the Fullerton interview questions, one year after the completion of the training, in order to establish the effectiveness of transformative learning theory at a long-term level regarding their pedagogical, valuable, worldview and personal perceptions. The findings of the research show that the group of trainees studied at the short-term level in the middle of the program has begun to transform to a small extent at the level of habitual action and understanding, but they were not transformed at all at the reflection and critical reflection level. On the other hand, all the educators of the long-term level group - without exception- admit that they have accepted the effect of transformative learning in their pedagogical perceptions and most of them in values and worldview. However, they do not consider that they have been transformed at the level of identity. Therefore, the importance of the duration of the training on transformative learning theory is underlined on the one hand, on the other hand the effectiveness of the training on this theory in the long term. As a result, transformation of educators’ perceptions is considered as a time-consuming and gradual process that continues after the training process and can be systematized with actions after the completion of training programs.
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές