Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και της εκπαιδευτικής ηγεσίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Νομού Κυκλάδων αναφορικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας Covid 19

Exploring the views of learners, educators and the educational leadership of Second Chance School of the prefecture of Cyclades regarding the implementation of distance learning during the pandemic period Covid 19 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Θεοδωροπούλου, Φωτεινή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. Γαλατά, Παρασκευή – Βίβιαν
 8. Γαλατά, Παρασκευή – Βίβιαν | Παυλή – Κορρέ , Μαρία
 9. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας | Second Chance Schools | εξ αποστάσεως εκπαίδευση | distance learning | Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education | πανδημία Covid 19 | pandemic Covid 19 | ικανοποίηση | satisfaction | προκλήσεις | challenges | δυσκολίες | difficulties | αποτελεσματικότητα | effectiveness | Νέες Τεχνολογίες | New Technologies
 10. 4
 11. 61
 12. 12
 13. Περιέχει πίνακες και εικόνες
  • Η μετάβαση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας, λόγω της πανδημίας Covid 19, επηρέασε τον τρόπο λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, κατά συνέπεια και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και των μελών της εκπαιδευτικής ηγεσίας, αναφορικά με τον τρόπο ανταπόκρισης του ΣΔΕ του Νομού Κυκλάδων στη νέα συνθήκη. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν στον βαθμό ικανοποίησης, στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που αναδύθηκαν, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της εκτεταμένης εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020 – 2021. Ακολουθήθηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση και η καινοτομία έγκειται στη χορήγηση του ίδιου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις – κυρίως – κλειστού τύπου, σε όλους τους συμμετέχοντες, για τη συλλογή των δεδομένων. Το δείγμα αποτελούσαν 29 εκπαιδευόμενοι, 8 εκπαιδευτές και 2 μέλη της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία του δείγματος έμεινε αρκετά ικανοποιημένη από την εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρόλο που δεν είχε προηγούμενη σχετική εμπειρία. Τόσο ο ρόλος της ηγεσίας στην οργάνωση, τη λειτουργία και την υποστήριξη, όσο και ο ρόλος των εκπαιδευτών, με την επαρκή καθοδήγηση και την τακτική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους, κρίθηκαν πολύ αποτελεσματικοί. Οι προϋπάρχουσες επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και η θετική στάση των περισσοτέρων ενίσχυσε την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ δεν υπήρξαν σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλο εξοπλισμό και διαδικτυακή σύνδεση. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ικανοποιήθηκαν και οι εκπαιδευόμενοι συνέχισαν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος, κυρίως των εκπαιδευομένων, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε συνέχεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτή η διπλωματική εργασία, παρά τον περιορισμένο αριθμό του δείγματος, ειδικά των εκπαιδευτών, είναι πιθανό να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της έρευνας σχετικά με την εξ αποστάσεως λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
  • The transition to distance learning of the entire education system of Greece, due to the pandemic Covid 19, affected all the educational structures’ mode of operation and consequently Second Chance Schools’ mode. The present research aims to explore the views of learners, educators and of the members of the educational leadership, regarding the way that the Second Chance School of the prefecture of Cyclades responded to the new condition. The research sets questions about the satisfaction rate, the challenges and the difficulties rising, as well as the effectiveness of the long term implementation of distance learning, during the academic year 2020 – 2021. The strategy followed was quantitative research and its innovation lies in the distribution of the same online questionnaire, mostly with closed-ended questions, to all participants. The sample consisted of 29 learners, 8 educators and 2 members of the educational leadership. The results of the research showed that the majority of the participants were quite satisfied with the implementation of distance learning, despite the luck of relevant experience. The role of the leadership in the organization, the operation and the support offered, as well as the role of educators, with the sufficient guidance and the regular communication with the learners, were both rated as very effective. The prior sufficiency of digital skills and the positive attitude of the majority reinforced the educational process. In addition, there were no significant difficulties accessing the appropriate equipment and online connection. Educational needs were met and learners continued their studies seamlessly. It is remarkable that a significant percentage of the sample, mostly learners, stated they would prefer to continue distance learning. The present thesis, despite its restricted sample, of the educators especially, could contribute to the enrichment of research on distance learning in Second Chance Schools.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.