«Διερεύνηση των αντιλήψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτών ενηλίκων όσον αφορά τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την εκπαιδευτική διεργασία στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας- Άννας του νομού Ευβοίας»

''Research of the perspectives and the practices of adult educators regarding the use of active learning techniques during of the educational process at Second Chance School of Mantoudi-Limni-Agia-Anna of Evias county'' (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γιαννάκου, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 604
 7. Καγιαβή, Μαρία
 8. Καγιαβή, Μαρία | Θεοδωρακοπούλου, Θωμαΐτσα
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education | Εκπαιδευτής Ενηλίκων | Adult Educator | Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Tεχνικές | Active Learning Techniques | Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας | Second Chance Schools | Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Distance Learning
 10. 5
 11. 62
 12. 27
 13. Περιέχει: 30 πίνακες
 14. Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Στοιχεία Κοινωνικό-οικονομικής Λειτουργίας και Θεσμικού Πλαισίου/ Τόμος Α'/Βεργίδης, Δ., & Πρόκου Ε., (2005)
  • Σκοπός της έρευνάς μας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτών ενηλίκων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας-Άννας στο νομό Ευβοίας όσον αφορά τη χρήση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την εκπαιδευτική διεργασία. Η ερευνητική μέθοδος, που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η ποιοτική και ερευνητικό εργαλείο της έρευνάς μας ήταν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, που έγιναν σε 10 εκπαιδευτές του συγκεκριμένου ΣΔΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτές/-τριες του ΣΔΕ Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας- Άννας γνωρίζουν σχεδόν όλες τις ενεργητικές τεχνικές και τείνουν να εφαρμόζουν κυρίως τον καταιγισμό ιδεών, τις ομάδες εργασίας, τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τη συζήτηση. Τις επιλέγουν κυρίως με γνώμονα τις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Αποφεύγουν ή χρησιμοποιούν με φειδώ την εισήγηση. Η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι η αδυναμία ανταπόκρισης των εκπαιδευόμενων στις ενεργητικές τεχνικές, την οποία προσπαθούν να αναχαιτίσουν μέσω της εναλλαγής των ενεργητικών τεχνικών. Όλοι πιστεύουν στην αναγκαιότητα των ενεργητικών τεχνικών για την ενεργοποίηση και συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διεργασία καθώς και στην αποτελεσματικότητά τους για την κατάκτηση της γνώσης και τον μετασχηματισμό των παραδοχών των εκπαιδευόμενων. Οι κύριες γνώσεις των εκπαιδευτών για τις ενεργητικές τεχνικές προέρχονται από τις επιμορφώσεις τους και παρότι έχουν παρακολουθήσει πολλές είναι δεκτικοί σε επιπρόσθετες επιμορφώσεις. Ως προς τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναγνωρίζουν τη θετική συμβολή των ενεργητικών τεχνικών σε αυτήν. Κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης χρησιμοποίησαν κυρίως τις ομάδες εργασίας, τις ερωτήσεις απαντήσεις, τις ασκήσεις και τη συζήτηση. Τα κύρια εμπόδια που αντιμετώπισαν ήταν η έλλειψη συμμετοχής ορισμένων εκπαιδευόμενων και προβλήματα τεχνικής φύσεως. Τα αντιμετώπισαν, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων του Webex και των ευρύτερων γνώσεων που διέθεταν από επιμορφώσεις και πρακτικές άλλων. Παρότι είναι έμπειροι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εκπαιδευόμενοι και ως εκπαιδευτές, φάνηκε ότι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση των ενεργητικών τεχνικών στο διαδικτυακό περιβάλλον και οι περισσότεροι δήλωσαν την ανάγκη για πρόσθετη και έγκαιρη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη χρήση των ενεργητικών τεχνικών. Τα συμπεράσματα τη έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται σε ΣΔΕ και σε οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και από τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας.
  • The goal of our work is to evaluate the perspectives and practices of adult educators of the Second Chance School of Mantoudi-Limni-Agia-Anna of the prefecture of Evia, Greece, as far as the use of active learning techniques during teaching is concerned. The qualitative research method was used, and our research tool were the semi-structured interviews with ten educators from the Second Chance School mentioned above. The results of our research showed that the educators of the specific SCS use mainly the methods of brainstorming, teamwork, questions-answers, and discussion. They choose them depending on their students’ needs. They avoid or sparingly use lecturing. The main difficulty educators face is the weak reaction of the students to the active learning techniques, thus they try to solve this problem by alternating different active methods. All of them believe that active learning techniques are necessary to encourage students’ participation and they can help students attain knowledge and change their perspective. Educators have been taught active learning techniques through specialized seminars and although they have attended quite a lot of them, they are willing to learn more. Educators of SCS recognize the positive contribution of active learning techniques to the synchronous distance learning. During distance learning, they mainly used teamwork, questions-answers, exercises, and discussion. The most common obstacles were students’ lack of participation and technical problems. Educators solved these problems using Webex tools and their colleagues’ knowledge and experience. Although they are experienced in distance learning both as students and educators, they were not familiar with the online use of active learning techniques and most of them mentioned the need for further training for teachers on distance learning and online use of active learning techniques. The results of our research can be used by educators for adults, who work at SCS and other educational institutions for adults, and by the educational policy makers, such as INEDIVIM and the Department for Education of our country.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές