Ο μετασχηματισμός των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Εύβοιας) σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Transformation of teacher’s perceptions (Primary education of Evia) about the use of technology during the distance learning in pandemic Covid-19 period. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΙΣΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. Κωσταρά, Ευφροσύνη
 8. Κωσταρά, Ευφροσύνη | Μέγα, Γεωργία
 9. μετασχηματίζουσα μάθηση | εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Νέες Τεχνολογίες | παραδοχές
 10. 3
 11. 44
 12. 18
 13. Περιέχει εικόνες, σχήματα, διάγραμμα, γραφήματα.
 14. Ηγεσία στην Εκπαίδευση/Ρέππα Αθανασούλα [κ.ά], Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων/ Βαϊκούση & Κόκκος Α., Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων / Κόκκος Αλέξης, Εκπαίδευση και Χειραφέτηση / Κόκκος Αλέξης, Η διεξαγωγή της έρευνας στην εκπαίδευση / Κόκκος Αλέξης,
  • Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Εύβοιας, σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Μέσα από την εν λόγω έρευνα σκοπός είναι να αποτυπωθεί ο μετασχηματισμός των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών, αν και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί. Μετά από μία σύντομη αναφορά στην θεωρία και την διαδικασία της Μετασχηματίζουσας μάθησης γίνεται ο εντοπισμός των στοιχείων της θεωρίας στα βιώματα των εκπαιδευτικών κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σκοπός του ερευνητή είναι να μελετήσει τις αλλαγές στις στάσεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την χρήση της τεχνολογίας. Πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη χρονικά με την εμφάνιση της πανδημίας, ελέγχοντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών, πριν την έξαρση της πανδημίας Covid-19, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας αυτής. Στα πλαίσια της ποιοτικής προσέγγισης του θέματος διενεργήθηκαν δώδεκα συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε διάφορες περιοχές του νομού Εύβοιας και μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε 8 διευθυντές σχολείων σε μορφή Google forms. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας αναδεικνύουν τα βασικά στοιχεία της μετασχηματίζουσας θεωρίας, τονίζοντας την δυσκολία των εκπαιδευτικών να μετασχηματίσουν βαθιές αντιλήψεις τους σε σχέση με την χρήση της τεχνολογίας κατά την διάρκεια του μαθήματος, ενισχύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα για κριτική συνειδητοποίηση των παραδοχών των εκπαιδευτικών. Μέσα από τον ορισμό της έννοιας «κρίση» και την μελέτη του κύκλου ζωής μιας κρίσης γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί διαχειρίστηκαν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εν μέσω της πανδημίας. Εκπαιδευτικοί και διευθυντές αναγνωρίζουν ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία τους έχει προσφέρει νέα γνώση, αλλά συμφωνούν πως η επιμόρφωσή τους στη χρήση εκπαιδευτικών-τεχνολογικών εργαλείων αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για την μελλοντική τους εξέλιξη.
  • The present study centers on the investigation of teacher’s perceptions (Primary education of Evia) about the use of technology during the distance learning in pandemic Covid-19 period. The purpose of this study is to register the transformation of teacher’s perceptions according to the use of New Technologies if it took place. After a short reference at the theory and the procedure of the Transformative learning, we can discover the elements of the theory at teacher’s experiences during the distance learning. The researcher’s aim is to study the changes at the teacher’s aspects, according to the use of New Technologies, before, during and after the breakout of the pandemic Covid-19. The results of the qualitative research point out the basic elements of the transformative theory, emphasizing at the teacher’s difficulty to transform their deepest perceptions about using the technology during their lesson, while amplifying the necessity of critical realization of teacher’s admissions. The definition of the meaning «crisis» and the study of a crisis’s circle of life, helps the effort to investigate the ways that teachers handled the distance learning application during the pandemic period. Teachers and headteachers acknowledge that the distance learning has offered them new knowledge, but they also agree that their reeducation on the use of educational-technological tools is a powerful asset for their future development.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές