Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σχετικά με το στυλ ηγεσίας που υιοθετείται στα ΣΔΕ και το επίπεδο επαγγελματικής τους ικανοποίησης

Investigation of the perceptions of the educators of the Second Chance Schools regarding the leadership style adopted in the SCSs and the level of their job satisfaction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τριχάς, Παναγιώτης-Χρήστος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 168
 7. Καβασακάλης, Άγγελος
 8. Καβασακάλης, Άγγελος | Πανδής, Προκόπης
 9. Στυλ ηγεσίας | Επαγγελματική ικανοποίηση | Εκπαίδευση ενηλίκων | Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 10. 2
 11. 31
 12. 63
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
 14. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων: Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και η κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της/ Βεργίδης Δημήτρης
  • Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτών που υπηρετούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σχετικά με το στυλ ηγεσίας που υιοθετείται από τη διεύθυνση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και το βαθμό της επαγγελματικής τους ικανοποίησης. Επιπρόσθετα, διερευνάται το ενδεχόμενο συσχέτισης μεταξύ του στυλ ηγεσίας που εφαρμόζει η διεύθυνση και της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτών. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος 120 εκπαιδευτές που υπηρετούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν ποσοτική και το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Για το ερωτηματολόγιο της μελέτης προκρίθηκε η επιλογή ερωτήσεων κλειστού τύπου. Για το σύνολο των ερωτήσεων αξιοποιήθηκε η 5-βάθμια κλίμακα Likert. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι διευθυντές/ντριες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην πλειοψηφία τους τείνουν υιοθετούν στοιχεία με αναφορές στο δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Επιπρόσθετα, φαίνεται πως ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτών που συμμετείχαν στην έρευνα κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης του δημοκρατικού στυλ ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτών. Παρά το γεγονός ότι δε μπορούμε να προβούμε στη γενίκευση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, τα ευρήματα μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τα ζητήματα που διερευνήθηκαν. Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν σε μελλοντικές έρευνες που θα επιχειρήσουν να εξετάσουν ζητήματα ηγεσίας και επαγγελματικής ικανοποίησης σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
  • The present study aims to explore the views of educators serving in Second Chance Schools on the leadership style adopted by the headteachers of Second Chance Schools, as well as the degree of job satisfaction of the educators. In addition, the possibility of a correlation between the leadership style applied by the headteachers and the job satisfaction of the educators is explored. For the needs of this study, a research was conducted in which 120 educators serving in Second Chance Schools participated. The research was a quantitative research and the questionnaire was selected as the data collection tool. Closed-ended questions were used for the research questionnaire. The 5-point Likert scale was used for all questions. The results of the research showed that the principals of the Second Chance Schools in their majority tend to adopt elements with references to the democratic leadership style, according to the opinions of the educators who took part in the research. In addition, it seems that the degree of job satisfaction of the trainers who participated in the research is at a satisfactory level. Finally, the research findings demonstrate a correlation between democratic leadership style and job satisfaction of educators. Although we cannot generalize the results of the present study, the findings can contribute to the enrichment of the existing literature related to the issues investigated. Also, the results of the present research may contribute to future research that will attempt to address leadership and job satisfaction issues in Second Chance Schools.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές