Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των διοικητικών υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Μια εμπειρική έρευνα βασιζόμενη στις απόψεις των υπαλλήλων του σχετικά με τις δυσκολίες, τα κίνητρα και τις ανάγκες τους.

 1. MSc thesis
 2. Παπαγεωργίου, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Βαλκάνος, Ευθύμιος
 8. απόψεις διοικητικών υπαλλήλων | ΟΑΕΔ | κίνητρα | εμπόδια | ανάγκες
 9. 2
 10. 26
 11. 9
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, ερωτηματολόγιο
  • Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των αναγκών, των κινήτρων καθώς και η διερεύνηση τυχόν δυσκολιών, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ των περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφορικά με την συνεχή επαγγελματική ανέλιξη τους. Η έρευνα υλοποιήθηκε μέσω ποσοτικής έρευνας δηλαδή με συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Σύμφωνα με τα ευρήματα από τη συλλογή των ερωτηματολογίων, διαπιστώνεται πως οι διοικητικοί υπάλληλοι επιθυμούν να επιμορφωθούν ώστε να αποδίδουν περισσότερο στο χώρο εργασίας τους. Είναι όμως πολλές οι φορές που έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα,τα οποία δυσχεραίνουν την εύρυθμη επιμόρφωση τους.
  • The purpose of this master’s thesis is to record and investigate the needs, obstacles and motivations of the administrative employees of the Manpower Employment Organization (OAED) of the regions of Central, Western, Eastern Macedonia and Thrace regarding the continuous professional development of administrative staff. With the findings from the collection of thequestionnaires, it is established that the administrative employees want to be trained in order to perform more in their workplace, but they also encounter some problems that, if solved, will greatly facilitate the situation in the field of training.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.