Ενσυναίσθηση στην Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών. Απόψεις ενήλικων εθελοντών.

Empathy in First Aid Training. Views of adult volunteers. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σγουροπούλου, Αθανασία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Θεοδωρακοπούλου, Θωμαΐτσα
 8. Θεοδωρακοπούλου, Θωμαΐτσα | Καγιαβή, Μαρία
 9. Ενσυναίσθηση | Εκπαίδευση Ενηλίκων, | εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών | εθελοντισμός
 10. 3
 11. 39
 12. 43
 13. πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
 14. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης / Κόκκος Α.
  • Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπέδων ενσυναίσθησης σε ενήλικους εθελοντές, πριν και μετά την εκπαίδευσή τους στο αντικείμενο των Πρώτων Βοηθειών (ΠΒ), καθώς και ο βαθμός της αλλαγής που επήλθε στα επίπεδα αυτά μέσα από την εκπαίδευση αυτή. Βασικό έναυσμα της έρευνας υπήρξε η υπόθεση πως η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε προγράμματα ΠΒ επηρεάζει και αυξάνει το επίπεδο της ενσυναίσθησης τους. Η συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα ΠΒ αποτελεί πηγή μάθησης και μετασχηματισμού για ενήλικες και όχι μόνο. Η ενσυναίσθηση, το να «μπαίνει κανείς στη θέση του άλλου» μπορεί να διαφοροποιείται και να επηρεάζεται μέσα από την εκπαίδευση-παροχή ΠΒ, στα άτομα που εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το συνάνθρωπό τους. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται οι έννοιες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και της Ενσυναίσθησης και αναφέρονται στοιχεία για τον εθελοντισμό και τα οφέλη του. Γίνεται αναφορά για την εκπαίδευση ΠΒ στον χώρο του εθελοντισμού, στις εθελοντικές ομάδες και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του αντικειμένου των ΠΒ. Στο ερευνητικό μέρος διερευνάται το επίπεδο ενσυναίσθησης των ενηλίκων εθελοντών που εκπαιδεύτηκαν σε ΠΒ, αλλά και το κατά πόσο μεταβάλλεται από την εκπαίδευση αυτή το επίπεδο ενσυναίσθησης καθώς και οι αντιλήψεις τους σχετικά με θέματα αλληλεγγύης και προσφοράς στο συνάνθρωπο. Το δείγμα αποτέλεσαν 159 άτομα, ενήλικα μέλη εθελοντικών ομάδων που εκπαιδεύτηκαν και παρέχουν ΠΒ και τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη μέθοδο συμπλήρωσης ατομικών ερωτηματολογίων. Για τη μέτρηση των επιπέδων ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκαν το Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο (Toronto Empathy Questionnaire, TEQ) και το Ερωτηματολόγιο Δείκτη Διαπροσωπικής Αντίδρασης (Interpersonal Reactivity Index, IRI). Μέσα από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, προέκυψαν συγκεκριμένα αποτελέσματα: το επίπεδο ενσυναίσθησης των ερωτηθέντων εθελοντών, τόσο σύμφωνα με την κλίμακα TEQ όσο και με βάση τις διαστάσεις της κλίμακας IRI, κυμάνθηκε σε μεσαία προς υψηλά επίπεδα. Η εκπαίδευσή-συμμετοχή τους στις ΠΒ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συναισθήματος συμπόνοιας προς το συνάνθρωπο, ενώ οι γυναίκες φέρονται να διαθέτουν μεγαλύτερα ποσοστά ενσυναίσθησης αλλά και εντονότερα ποσοστά στεναχώριας και άγχους σε στρεσογόνες καταστάσεις, συγκριτικά με τους άνδρες. Τέλος, η εκπαίδευση-συμμετοχή στις ΠΒ επιδρά θετικά σε επίπεδο αντιλήψεων καθώς οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι εθελοντές σχεδόν στο σύνολό τους, μετά την εκπαίδευση στις ΠΒ, φέρονται να έχουν αυξημένη προθυμία να παρέχουν βοήθεια και αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, νιώθουν ολοκληρωμένοι, με αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση, και χρήσιμοι ως μέλη της κοινωνίας. Τα συναισθήματα αυτά με τη σειρά τους λειτουργούν αμφίδρομα, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση των ενήλικων εθελοντών.
  • The purpose of this study is to research the empathy levels of adult volunteers, before and after their First Aid training, as well as the degree of change that occurred in their empathy levels during this training. The research included in the study was triggered by the hypothesis that participating in First Aid training programs affects and increases the adult volunteers’ empathy levels. Participating in voluntary First Aid programs is a source of learning and transformation for adults and beyond. Empathy, in other words "be in someone else’s shoes" can be differentiated and influenced in people who voluntarily offer their services to their fellow humans, through their training in First Aid. In the theoretical part of the study, the concepts of Adult Education, Empathy are presented, and information about volunteering and its benefits are also mentioned. Moreover, there is an extensive reference in volunteer First Aid training in, volunteer groups and the educational content of the First Aid. In the research part of the study, empathy levels of adult volunteers who were trained in First Aid are examined, but also to what extent this training changes the empathy levels, as well as their perceptions regarding issues of solidarity and contribution to fellow humans. The research sample consists of 159 people, who are adult members of voluntary groups and are trained to provide First Aid. The research data were collected by questionnaires. The Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) scale and the Interpersonal Reactivity Index (IRI) scale were used to measure empathy levels. Through the statistical analysis of the data, specific results emerged: the empathy of the interviewed adult volunteers, both according to the TEQ scale and based on the dimensions of the IRI scale, ranged from medium to high levels, while women are reported to have greater rates of empathy but also stronger rates of sadness and anxiety in stressful situations, compared to men. Finally, the participation in First Aid Training has positive effect at the level of perceptions as almost all of the adult volunteers, after First Aid training, are reported to have an increased willingness to provide help and solidarity to fellow humans, feel completion, self-efficacy and self-confidence, as well as useful as members of society. These feelings in turn work both ways, enhancing the volunteers' empathy.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.