ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

CRISIS LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ORGANISATIONS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΑΡΧΟΣΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 242
 7. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 8. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 9. Ηγεσία | Διαχείριση κρίσεων | Διευθυντής | Εκπαιδευτικός οργανισμός | Επαγγελματική εκπαίδευση | Κατάρτιση
 10. 3
 11. 14
 12. 20
 13. Περιέχονται: Σχήματα (5), Γραφήματα (10), Πίνακες (24)
  • Οι οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τους τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να μπορούν να απασχοληθούν σε τεχνικές ειδικότητες της επιλογής τους. Απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Οι κρίσεις που εμφανίζονται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι κρίσεις οι οποίες εστιάζονται στους άξονες των φυσικών καταστροφών (όπως για παράδειγμα σεισμοί ή πυρκαγιές) καθώς και στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών με εκπαιδευόμενους ή μεταξύ των εκπαιδευτών). Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε και η υγειονομική κρίση λόγω της ασθένειας Covid -19. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση κρίσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το πρίσμα τεσσάρων ερευνητικών αξόνων: της διαχείρισης κρίσεων στην εκπαιδευτική διεργασία, της συμβολής της επιμόρφωσης στη διαχείριση κρίσεων, της ετοιμότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού για τη διαχείριση κρίσεων και της αλληλεπίδρασης της τοπικής κοινωνίας με τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Ο κάθε ένας από τους ερευνητικούς άξονες σκιαγραφεί τη συμβολή του διευθυντή στη διαχείριση κρίσεων, τόσο ως προς την έγκαιρη ερμηνεία των ενδείξεων για κρίση, όσο και προς την αντιμετώπιση της με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις για τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Για τον σκοπό της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με δέκα διευθυντές και υποδιευθυντές οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται ανά περίπτωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βρίσκονται τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια. Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων που αντλήθηκαν από τις συνεντεύξεις διαπιστώθηκε ότι η συμβολή των διευθυντών στη διαχείριση των κρίσεων εντός του οργανισμού που διοικούν, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δικές τους δεξιότητες που περιλαμβάνουν πέρα από οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, την εν συναίσθηση και την επικοινωνία.
  • Vocational education and training organisations provide their trainees with knowledge, skills and abilities so that after completing their studies they can be employed in technical specialities of their choice. They are aimed at people of all ages who have completed basic education regardless of gender, age, educational and economic level. The crises that appear in vocational education and training institutions are crises that focus on the axes of natural disasters (such as earthquakes or fires) as well as on interpersonal relationships between members of the educational community (confrontations between trainees, trainers with trainees or between instructors). In recent years, the health crisis due to the Covid -19 disease has also been added. In this thesis, the role of leadership in crisis management in vocational education and training educational organisations was studied in the light of four research frameworks: crisis management in the educational process, the contribution of training in crisis management, the readiness of the educational organisation for crisis management and of the interaction of the local community with the educational organisation. Each of the research frameworks outlines the principal's contribution to crisis management, both in terms of early interpretation of crisis indications, and in dealing with it with as little impact as possible on the educational organisation. For the purpose of the thesis, interviews were conducted with ten principals and vice-principals who serve in public educational organisations that are supervised on a case-by-case basis by the Ministry of Education and Religion, the Ministry of Labour and Social Affairs and the Ministry of Rural Development and Food and are located both in Attica and in the region. After processing the data obtained from the interviews, it was found that the principal’s contribution to crisis management within the organisation they manage is largely based on their own skills, which include, in addition to organisational and administrative skills, empathy and communication.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές