Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων στο Σ.Δ.Ε. του νομού Λάρισας

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. Τσουκαλάς Σπυρίδων
 8. Μπούσιου , Ουρανία
 9. Εκπαίδευση ενηλίκων/adult education, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας/ second chance schools, | Κίνητρα/ motivation, εμπόδια/obstacles, εκπαιδευτής ενηλικων trainer, εξ' αποστάσεως εκπαίδευση/distance education
 10. 2
 11. 69
 12. 25
 13. Περιέχει σχεδιαγράμματα
  • Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας σε καλά καταρτισμένο προσωπικό στο πεδίο των γνώσεων και των επιμορφώσεων, οδηγεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και όχι μόνο) στη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση, είτε αυτή αφορά άτομα που ήδη έχουν κάποια πτυχία και επιθυμούν συμπληρωματική μόρφωση, είτε άτομα που δεν είχαν καταφέρει να ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση και επιθυμούν να το κάνουν σε μία μεγαλύτερη ηλικία για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Η δεύτερη κατηγορία είναι και αυτή η οποία ερευνάται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων στο Σ.Δ.Ε. του νομού Λάρισας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ποσοτικής προσέγγισης με τη χρήση του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους εκπαιδευόμενους. Το χρονικό διάστημα στο οποίο διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια είναι η άνοιξη του 2022. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να εμπλουτιστεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και να δοθούν και να προταθούν λύσεις σχετικά με τις ανάγκες και τα κίνητρα που οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους στις σχολικές αίθουσες, τα εμπόδια που συνάντησαν σε όλη τη διάρκεια τη διαδρομής τους, καθώς και ποιος πιστεύουν πως πρέπει να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τους. Ένα ακόμα ερώτημα που ερευνήθηκε είναι το αν θα τους ενδιέφερε μία οργάνωση σπουδών με τέτοιο τρόπο που να περιέχει και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και κατά πόσο ικανοποιημένοι θα ήταν με μία τέτοια εξέλιξη. Τα συμπεράσματα αναλύθηκαν συγκριτικά με παρόμοιες μελέτες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς και στο τέλος προτάθηκαν κάποια σημεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, αφού δεν ξεκαθαρίστηκαν επαρκώς σε αυτήν την έρευνα ή ήρθαν σε σύγκρουση με άλλα συμπεράσματα.
  • The ever-increasing demands of modern society for well-qualified personnel in the field of knowledge and training, leads the countries of the European Union (and not only of these ones) to Lifelong Learning and Education, whether it concerns people who already have some degrees and wish for additional education , or people who had not managed to complete their basic education and wish to do so at an older age to cope with the competition. The second category is the one that is researched in this thesis. The purpose of the work is to investigate the educational needs of the trainees at the S.C.S. of the prefecture of Larisa. The research was carried out through the quantitative approach using the questionnaire distributed to the trainees. The period in which the questionnaires were distributed is the spring of 2022. The research was conducted to enrich the existing literature on Second Chance Schools and to provide and propose solutions regarding the needs and motivations that led the learners to the classrooms, the obstacles they encountered throughout their learning journey, as well as and what they think the role of the trainer should be during their effort. Another question investigated is whether they would be interested in an organization of their studies in such a way as to include distance education and to what extent they would be satisfied with such a development. The conclusions were analyzed in comparison with similar studies that have been conducted from time to time and at the end some points that require further investigation were suggested, since they were not sufficiently clarified in this research or contradict with other conclusions.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.