Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας Covid-19. Απόψεις εκπαιδευτών για τα εμπόδια και την αντιμετώπισή τους.

Distance adult education during the Covid-19 pandemic. The views of educators regarding the difficulties and how they were addressed. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μασούρα, Καλλιόπη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Δανάη-Μερόπη, Βαϊκούση
 8. Δανάη-Μερόπη, Βαϊκούση | Αναστασία, Ράικου
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education | Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Distance education | Πανδημία Covid-19 | Covid-19 Pandemic | Δυσκολίες | Difficulties | Εμπόδια | Obstacles | Τρόποι Αντιμετώπισης | Problem Management
 10. 1
 11. 18
 12. 15
 13. Περιέχει : πίνακες.
 14. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης / Αλέξης Κόκκος
  • Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ίδιοι και οι εκπαιδευόμενοί τους στη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Η πανδημία δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες σε όλους τους τομείς της ζωής και μεταξύ αυτών άλλαξε τα δεδομένα στο πεδίο της εκπαίδευσης, καθώς πρoέκυψε εντελώς ξαφνικά η επείγουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα η ημι-δομημένη συνέντευξη για να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τα εμπόδια και τους τρόπους αντιμετώπισης, αλλά και το θέμα των κινήτρων και των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 εκπαιδευτές που μοιράστηκαν την εμπειρία τους με την ερευνήτρια. Το σημαντικότερο πρόβλημα τεχνικής φύσεως ήταν η προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις επιλύθηκε με τη συνδρομή Help Desk, ενώ τα περισσότερα προβλήματα διδακτικής φύσεως εντοπίζονται στην κατανόηση και επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους και την ψηφιοποίηση του διδακτικού υλικού. Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, οι περισσότεροι εκπαιδευτές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν επιπλεόν διδακτικό υλικό. Όσον αφορά τις σχέσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επέδρασε ως επί το πλείστον αρνητικά σε συνδυασμό και με τον εγκλεισμό, όπως επίσης και στα κίνητρα και τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτές επιστράτευσαν κυρίως τις τεχνικές της συζήτησης και της εργασίας σε ομάδες και φρόντιζαν να τους ενθαρρύνουν συχνά. Τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά πιθανόν να είναι χρήσιμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον αλλά και για να δώσουν αφορμή για σκέψη και περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτά ή άλλα σχετικά θέματα.
  • The present thesis explores the view of adult educators regarding the challenges and difficulties that were encountered by the educators and their learners while teaching remotely during the Covid-19 pandemic. The pandemic created unprecedented circumstances in all aspects of life and it certainly led to major changes in education, the biggest of those being Emergency Remote Learning. A qualitative research and more specifically a semi-structured interview was considered to be the most appropriate approach to collect information regarding the difficulties encountered and how they were managed as well as motivation and the relationships between educators and learners. 12 learners participated in this study and shared their experiences. The most important technical difficulty was Internet access and connection, which was occassionaly solved by a Help Desk, while most of the teaching-related problems were located in problematic communication between educators and learners and also the issue of study material digitalization. To manage those problems, most of the educators decided to use extra material. As far as the relationships between educators and learners as well as the motivation and participation of learners are concerned, these were mostly negatively affected by distance learning and social distancing. In order to support their learners, educators mainly employed dialogue and team work and they also made sure to encourage them when needed. The findings of this study and the conclusions that derive from those could possible be helpful in order to prevent and manage similar challenges in the future and they could also provide food for thought and further research on these or other relevant topics.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.