Απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο μετά την εμπειρία της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Secondary school teachers' views on the use of ICT in teaching work after the experience of emergency remote teaching. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πλατής, Νικόλαος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. Ντρενογιάννη, Ελένη
 8. Ντρενογιάννη, Ελένη | Τσιγγίλης, Νικόλαος
 9. Χρήση ΤΠΕ | Διδασκαλία & Μάθηση | Απόψεις Εκπαιδευτικών | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία | Εμπόδια Χρήσης ΤΠΕ | ICT use | Educational use of ICT | Teacher views | Secondary Education | Emergency Remote Teaching | Barriers to ICT use
 10. 4
 11. 67
 12. 46
 13. Περιέχονται πίνακες και διαγράμματα.
  • Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς, επιφέροντας ευρύτερες αλλαγές στο σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μην παρουσιάζει ανάλογη κινητικότητα. H αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συμβάλλει στη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων και παρέχει όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να αυξηθεί η ενεργητική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών κατέχουν κυρίαρχη θέση σε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς καθορίζουν τους εκπαιδευτικούς τους σχεδιασμούς, τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, αλλά και το καθημερινό διδακτικό πλαίσιο μέσα στην σχολική τάξη. Η χρήση των ΤΠΕ στο παρελθόν (πριν την περίοδο της πανδημίας) έχει χαρακτηριστεί μέτρια, περιστασιακή και επικεντρωμένη στην παραδοσιακή, τραπεζική, μετωπική και αναπαραγωγική διδασκαλία, με ελάχιστη έως καθόλου συμμετοχή των παιδιών στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη περιλάμβανε τη χρήση περιορισμένων συσκευών, εφαρμογών, περιβαλλόντων και εργαλείων ΤΠΕ, με τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν σημαντικά εμπόδια στην αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τον Μάρτιο του 2021, η πανδημία του κορονοϊού (Covid-19) προκάλεσε μια παγκόσμια κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε άμεσα και την ελληνική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η πολιτεία ήρθε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις, εφαρμόζοντας στα σχολεία την επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλεία (εΕξΑΔ), προκειμένου να υπάρξει μια συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι γνωστό πως κάθε κρίση εμπεριέχει απώλειες και αλλαγές, όμως παράλληλα γεννά και ευκαιρίες. Η εΕξΑΔ, η οποία αξιοποιήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, στηρίχτηκε αποκλειστικά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να ασκούν το καθημερινό τους εκπαιδευτικό έργο μέσα από την αξιοποίηση κατάλληλων ΤΠΕ. Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο μετά την εμπειρία της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τα χαρακτηριστικά χρήσης των νέων τεχνολογιών, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διαδικασία της διδασκαλίας/μάθησης στην περίοδο αμέσως μετά την πανδημία, αποτελούν τους άξονες διερεύνησης και συνιστούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Για την διερεύνηση τους επιλέχτηκε η ποσοτική προσέγγιση με την χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 161 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, οι οποίοι εργάζονταν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην ελληνική επικράτεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η κρίση της πανδημίας αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να επιταχυνθούν κάποιες προσπάθειες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο. Παρά το ότι τα ποσοστά επαγγελματική αξιοποίησης των ΤΠΕ παραμένουν αμετάβλητα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν περισσότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, ενώ υποστηρίζουν πως διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο διδακτικό έργο. Διαπιστώνεται επομένως μια δικαιολογημένη τόνωση της αυτοπεποίθησης τους, έχοντας δοκιμάσει και αξιοποιήσει μια πληθώρα συσκευών, εφαρμογών, περιβαλλόντων και εργαλείων ΤΠΕ. Παράλληλα, από την έναρξη της πανδημίας και μετά, καταγράφονται σημαντικές προσπάθειες ενίσχυσης των υλικοτεχνικών υποδομών ΤΠΕ σε κάποια σχολεία, ενώ οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως έχουν επενδύσει σημαντικά στην επιμόρφωσή τους στις ΤΠΕ. Τέλος, και ο τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ παρέμεινε αμετάβλητος, με τους εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν ότι για να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση θα πρέπει να περιοριστούν σημαντικά ή και να εξαλειφθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη, περιοχές στις οποίες η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στο μέλλον προκειμένου να επιταχύνει την αποτελεσματική ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο.
  • As technology is evolving at a rapid pace, bringing broader changes in all social and economic activities, the integration of Information and Communication Technologies (ICT) in education could not be less mobile. The use of ICT in education contributes to the development of critical thinking of students and provides all the conditions to increase their active participation in the educational process. At the same time, the views of teachers hold a dominant position in every reform effort in the field of education, as they determine their educational plans, their educational choices, but also the daily teaching framework within the classroom. The use of ICT in the past (before the coronavirus pandemic) has been characterized as moderate, occasional, and focused on traditional, and reproductive teaching, with little or no participation of students in the use of digital technologies. At the same time, the use of ICT in the classroom included the use of limited digital devices, applications, environments, and tools, with teachers identifying significant obstacles to the effective use of digital technologies. In March 2021, the coronavirus pandemic (Covid-19) caused a global social crisis, which directly affected the Greek educational and academic community. The state was faced with unprecedented situations, applying the Emergency Remote Teaching in schools (ERT), to ensure the continuity in the educational process. It is well known that every crisis involves losses and changes, but at the same time it creates opportunities. The ERT, which was utilized during the pandemic period, relied exclusively on the utilization of digital technologies with teachers practicing their daily educational work through the utilization of appropriate ICT. According to the above context, the aim of the present study is to investigate the views of secondary school teachers regarding the use of ICT in teaching after the experience of Emergency Remote Teaching. The characteristics of the use of ICT, as well as the obstacles that teachers encounter in the use of ICT in the teaching and learning process in the period immediately after the pandemic, were the focus elements and the two research questions. This research was based on the quantitative approach, where all information was collected thru an electronic questionnaire. The sample was 161 secondary school teachers, working in public and private schools in Greece, with specialties in mathematics, physics, and philology. The results of the research confirm that the pandemic crisis was an important opportunity to accelerate some efforts related to the more effective use of ICT in teaching. Although the percentages of professional use of ICT in classroom remain unchanged, teachers say they are more familiar with ICT, while claiming that they have the necessary knowledge and skills to use ICT in teaching. There is therefore a justified boost in their confidence, having tested and utilized a variety of ICT devices, applications, environments and tools. At the same time, since the beginning of the pandemic, significant efforts have been made to strengthen the ICT infrastructure in some schools, while teachers state that they have invested significantly in their ICT training. Finally, the way ICT is used has remained unchanged, with teachers arguing that in order for there to be any differentiation, the obstacles they face in using ICT in the classroom must be significantly reduced or eliminated, areas where the state should invest in the future in order to accelerate the effective integration and utilization of ICT in teaching.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές