«Η Ενίσχυση της Κριτικής Σκέψης μέσα από την Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»

«The strengthening of critical thinking through the use of Information and Communication Technology (ICT) in adult education» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΩΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. ΣΟΦΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΓΕΝΟΒΕΦΑ
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΤΠΕ, Κριτική Σκέψη
 10. 1
 11. 26
 12. 160
 13. 0
 14. Κόκκος, Α., & Λιοναράκης, Α. (1998). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων. Πάτρα: Ε.Α.Π.
  • Οι Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έχουν κυριαρχήσει σε κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου, ακόμη και στον τομέα της εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, με σκοπό τη διεύρυνση του γνωστικού κεφαλαίου τους και των δεξιοτήτων τους. H έρευνα που διενεργήθηκε ήταν ποιοτική. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξή και το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. H έρευνα κατέδειξε ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Οι ΤΠΕ συμβάλλουν ώστε ο εκπαιδευόμενος να οδηγηθεί σε μία παραγωγική και αυτόνομη μάθηση, κάνοντας χρήση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες ενεργοποιούν να βελτιωθεί τόσο η ορθολογική σκέψη τους, όσο και ο κριτικός στοχασμός. Συνίσταται να πραγματοποιηθούν περισσότερες και ευρύτερες έρευνες για το αντικείμενο διερεύνησης προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή όχι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.
  • Information and Communication Technology (ICT) have dominated every aspect of human life, even in education. The present work aims to determine to what extent and in what way ICT can contribute to the development of the critical spirit of adult learners, in order to expand their knowledge and skills. The research conducted was qualitative. The research tool used was the semi-structured interview and the research sample consisted of 15 participants who had participated in adult education programs. Research has shown that the role of ICT in adult education is particularly important for the development of critical thinking. ICT helps the learner to be led to a productive and autonomous learning, using innovative teaching methods and techniques, which activate to improve both their rational thinking and critical thinking. It is recommended to conduct more and more extensive research on the object of investigation in order to confirm or not the results of the present research.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.