Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικηγόρων: Η περίπτωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης

Investigating the educational needs of lawyers. The case of the Bar Association of Xanthi (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΕΡΓΚΕΝΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 173
 7. ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΙΒΙΑΝ
 8. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ, ΜΑΡΙΑ
 9. διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, δικηγόροι, αντικείμενα επιμόρφωσης, οφέλη επιμόρφωσης, μορφή και μέθοδοι επιμόρφωσης | investigation of educational needs, lawyers, training subjects, training benefits, forms and methods of training
 10. 2
 11. 42
 12. 11
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
 14. Βαϊκούση, Δ. (2019). Συνοδευτικό κείμενο για τη θεματική ενότητα Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΚΕ52. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται αφενός η διερεύνηση των στοιχείων που συνιστούν την πολυπλοκότητα του επαγγέλματος του δικηγόρου και αφετέρου η καταγραφή των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αποτύπωση των επιμορφωτικών τους αναγκών και ο περαιτέρω σχεδιασμός προγραμμάτων βασισμένων στις ανάγκες τους, έτσι ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσαρμόζονται τόσο στις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας όσο και στις ολοένα αυξανόμενες και πιο σύνθετες απαιτήσεις των πελατών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών (ή επιμορφωτικών ή μαθησιακών) αναγκών των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ποσοτική προσέγγιση με την χρήση ερωτηματολογίου στο σύνολο του πληθυσμού – στόχου τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης μπορούν: α) να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσής τους για την αποτελεσματικότερη άσκηση του επαγγέλματός τους και β) να αναγνωρίσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών σε αντικείμενα- πεδία που άπτονται των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα οι δικηγόροι εκτιμούν ότι η μη αντιμετώπιση των επιμορφωτικών τους αναγκών συνδέεται με την πιθανή μη ικανοποίηση από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ενώ θεωρούν ότι η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα παρέχει οφέλη για την περαιτέρω άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, τα οποία μάλιστα μπορούν και συγκεκριμένα να αναγνωρίζουν. Όσον αφορά τις μορφές και τις μεθόδους της επιμόρφωσης, οι δικηγόροι τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής σεμιναρίων, κυρίως με την χρήση μικτών μεθόδων (συνδυασμός σύγχρονης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), ενώ παράλληλα επιθυμούν η επιμόρφωσή τους να είναι τακτική στο χρόνο (μία φορά ανά 6 μήνες). Τέλος, θεωρούν ότι οι καταλληλότεροι φορείς για την επιμόρφωσή τους είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης, τα Πανεπιστήμια – Νομικές Σχολές και οι Επιστημονικές Ενώσεις.
  • In the present work, on the one hand, the investigation of the elements that constitute the complexity of the lawyer’s profession is attempted, and on the other hand, the recording of their educational needs. In this way it is possible to capture their training needs and further design programs based on their needs, so that they can adapt at any time to the constant changes in legislation and to the growing and more complex requirements of customers. The purpose of this research is to investigate the educational (or training or learning) needs of the lawyers of the Bar Association of Xanthi. The survey was conducted based on a quantitative approach using a questionnaire on the entire target population in January and February 2022. The results of the research showed that the lawyers of the Bar Association of Xanthi can: a) realize the necessity of their training from the most effective practice of their profession, and b) recognize the existence of specific educational needs in areas related to their professional activities. In addition, lawyers consider that the failure to meet their training needs is associated with possible dissatisfaction with the practice of the legal profession, while they believe that participation in training programs provides benefits for the further practice of the legal profession, they can specifically recognize. Regarding the forms and methods of training, the lawyers are in favor of seminars, mainly with the use of mixed methods (combination of synchronous and distance education), while at the same time they want their training to be regular over time (once every 6 months). Finally, they consider that the most suitable bodies for their training are the Bar Association of Xanthi, the Universities – Law Schools and the Scientific Associations.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.