Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής σε θέματα της εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης

Investigating the educational needs of Primary Education teachers in Attica region regarding the issues of Distance School Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταγκίκα, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 228
 7. Λευθεριώτου, Πιέρα
 8. Λευθεριώτου , Πιέρα | Παυλή-Κορρέ, Μαρία
 9. Εξ αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση | Distance School Education | Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία | Emergency Remote Teaching | εκπαίδευση ενηλίκων | adult education | Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών | Investigating educational needs | εκπαιδευτικές ανάγκες | teachers’ needs | επιμόρφωση | training
 10. 3
 11. 82
 12. 84
 13. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, γραφήματα
 14. Σχεδιασμός και Δόμηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση προγραμμάτων (Γ΄τόμος) / Βεργίδης
  • Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση με κατεπείγουσα μορφή κατά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, εξαιτίας της απομόνωσης που επιβλήθηκε για τον περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19. Η ξαφνική και απότομη μετάβαση από τη διά ζώσης διδασκαλία σε ψηφιακά περιβάλλοντα διαμόρφωσε μια νέα σχολική πραγματικότητα, στην οποία κλήθηκαν να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί χωρίς να έχουν επαρκώς προετοιμαστεί. Σ’ αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η παρούσα ποιοτική έρευνα, με στόχο να διερευνήσει και να καταγράψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, όπως αυτές προέκυψαν τα προηγούμενα δύο σχολικά χρόνια. Πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2022 σε ένα δείγμα δώδεκα εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν σε σχολεία της Αθήνας. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, οι δυσκολίες που συνάντησαν, οι ομαδοσυνεργατικές και μαθητοκεντρικές πρακτικές που εφάρμοσαν, ο ρόλος που υιοθετήθηκε και η πιθανή μελλοντική αντικατάσταση της διά ζώσης εκπαίδευσης από την εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης στην παρούσα έρευνα. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι, παρά το γενικά υψηλό μορφωτικό επίπεδό τους, για να ανταπεξέλθουν στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες και να προωθήσουν την ομαδοσυνεργατική και μαθητοκεντρική διδασκαλία, καθώς οι προκλήσεις ήταν πολυεπίπεδες (τεχνολογικό, παιδαγωγικό, επικοινωνιακό και κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο) και απαιτούνταν η υιοθέτηση εκ μέρους τους ενός διαφορετικού ρόλου από αυτόν στη διά ζώσης σχολική εκπαίδευση. Αν και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διά ζώσης εκπαίδευση με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο, αντιλαμβάνονται την πιθανή μελλοντική της χρήση σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Γι’ αυτό, υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών επάνω στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, η οποία θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ώστε μελλοντικά να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.
  • For the first time in Greece, the distance school education was applied urgently during the years 2019-2020 and 2020-2021 due to the isolation which was enforced for the purpose of controlling the spread of Covid-19. The sudden and abrupt transition from face – to – face teaching to digital environments shaped a new school reality that educators were asked to deal with without having been sufficiently prepared. In this context, the present quality research was carried out in order to investigate and record the needs of educators of Primary Education regarding issues of distance school education as they emerged during the previous two school years. Half – structured interviews were realized the period March-April 2022 with a control group of twelve educators who teach in schools in Athens. Their readiness, the obstacles they faced, the online group learning and online collaborative techniques they used, the role which was adopted and the potential replacement of face – to – face education with distance school education in an equally effective way were the objects of investigation in the present research. According to the findings of the research, despite the educators' generally high educational level, they were not sufficiently prepared to cope with the new educational condition and to promote online group learning and online collaborative teaching, since the challenges were multi – faceted (technological, pedagogical, communicational and social – emotional level) and the adoption of a different role from that in face-to-face education was required. Although the majority of the educators stated that distance school education cannot replace face – to – face learning in an equally effective way, they realize its possible use in the future in case of emergency. For this reason, there is the need of training the educators on distance school education, which will cover a wide range of issues, so that in the future they will be equipped with the necessary knowledge and skills.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.