Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών Α΄ βαθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19: Απόψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τον τρόπο αξιοποίηση διαφόρων μέσων με στόχο την προσωπική τους επιμόρφωση

Exploring the training needs of teachers in primary school during the pandemic of Covid-19: Opinions and practices on distance learning and education and how these could contribute to their professional and personal development. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Απαρτόγλου, Θεοδώρα-Αγγελική
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Μάρκου, Δήμητρα
 8. Μάρκου, Δήμητρα | Βιτούλης , Μιχαήλ
 9. εξ' αποστάσεως εκπαίδευση | distance learning | επιμορφωτικές ανάγκες | training needs | απόψεις | opinions | ERT | ERT | προσωπική ανάπτυξη | personal development
 10. 1
 11. 70
 12. 48
 13. Περιέχει: πίνακες και διαγράμματα
  • Τα τελευταία 3 χρόνια, όλος ο πλανήτης ζει υπό το καθεστώς της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις που αυτή επέφερε σε πολλούς τομείς της ζωής του ανθρώπου, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα, όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Η παρούσα εργασία διερευνεί τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη Δια Βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση μέσα από εξ αποστάσεως προγράμματα. Συγκεκριμένα, η εργασία αυτή έχει ως στόχο να εντοπίσει τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν ή μη, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιείται ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου ερωτήσεων, όπου τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση συμβάλλει σημαντικά στη δική τους επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, πιστεύουν ότι τα διάφορα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα τους βοηθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και νέες προκλήσεις και τέλος, οι παράγοντες για τη συμμετοχή τους ή μη σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα δε διαφέρουν με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Στο τέλος της εργασίας, γίνονται διάφορες παρατηρήσεις- προτάσεις, ώστε στο μέλλον να διορθωθούν σημεία, τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν αποτελέσματα που θα αφορούν σε μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πληθυσμό, παίρνοντας υπόψη και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης και μία μεγαλύτερη μελέτη και σύγκριση μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Σχολείου.
  • During the last 3 years, the whole planet is dealing with the pandemic of Covid-19 and the effects of it in innumerable areas of human life, but also in the field of education and in particular, in terms of personal and professional development. This study aims to explore the opinions and practices of teachers in Primary Education, on issues related to lifelong learning and training through distance learning programs. In particular, this study aims to identify those factors that contribute or not, to the participation of teachers in distance learning and education programs, as well as the benefits stemming from the participation of teachers in terms of their personal and professional development. In this research, a closed-ended questionnaire is used, where the results demonstrate that teachers in Primary School, consider that distance learning and education contribute to their own professional and personal development. They also believe that various distance education programs help them adapt to the new challenges and conditions. Finally, they are of the opinion that the factors of participation or not in distance education programs are consistent with prior studies. In the end, reflections and suggestions are made, so that in the future some elements could be corrected, so as to give us results that will concern a much larger educational population, as Secondary Education would be involved, as well as a larger study and comparison between public and private school.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές